Poštne storitve

Stran 1 od 1
Prva Prejšnja [ 1 ] Naslednja Zadnja

Številka: 38330-12/2013/2
Datum: 09.01.2014

 

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) vam v zvezi z vašim dopisom, ki ga je prejela dne 20.12.2013, v katerem podajate poizvednico v zvezi z – po vašem mnenju – dokazljivo pravočasno priporočeno poslano poštno pošiljko (št. RA 13704351, naslovljeno na Okrajno sodišče v Krškem iz Ebbsa v Avstriji), podaja naslednje pojasnilo:

 

Kot izhaja iz vaših navedb, naj bi sprožili ustrezno poizvednico tudi v Sloveniji, vendar nanjo niste prejeli odgovora, pri čemer naj bi bilo stališče avstrijske pošte o verodostojnosti izstavljenega dokumenta neomajno. Hkrati še navajate, da se je med potekom opisanega primera na Okrajnem sodišču v Krškem zgodila kadrovska sprememba, saj naj bi delovno mesto strokovne sodelavke zapustila ga. ________, nasledil pa naj bi jo g. ________, ki je domnevno avtor navedenega pisnega stališča. Dodajate še, da po vašem mnenju slovensko pravosodje ni pristojno za določitev poštne poslovne dokumentacije v Avstriji. V sled navedenega nas tako prosite, da v okviru svojih pristojnosti strokovno obravnavamo zadevo »R« ter vas o ugotovitvah obvestimo.  

 

Najprej vam pojasnjujemo, da je na podlagi 62. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09 in 77/10; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2) agencija pristojna za reševanje sporov med udeleženci v poštni dejavnosti, med drugim med izvajalci poštnih storitve ter uporabniki poštnih storitev, če se spori nanašajo na pravice in obveznosti, ki jih določa ZPSto-2, na njegovi podlagi sprejeti predpisi in splošni akti, kar pa ne posega v morebitno sodno pristojnost. Iz ZPSto-2 dalje izhaja, da lahko uporabnik vloži zahtevo za rešitev spora na agencijo, če izvajalec poštnih storitev ne ugodi ugovoru uporabnika ali ne odloči o ugovoru v 15 dneh po njegovem prejemu in če izvajalec poštnih storitev v zakonskem roku ne odgovori na reklamacijo v primerih iz prvega in drugega odstavka 50. člena ZPSto-2; v skladu s citiranimi določbami, pa se z reklamacijo lahko uveljavlja povrnitev škode, ki nastane med prenosom priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštnega paketa (tj. storitev iz nabora univerzalne storitve) zaradi razlogov navedenih v 50. členu ZPSto-2, kot so izguba, poškodba, kraja ali izropanje, prekoračitev roka prenosa, neizvedena, nepopolno ali napačno izvedena poštna storitev.

 

Ker iz vašega dopisa ni razvidno celotno dejansko stanje, saj ne gre razbrati, ali ste na Pošto Slovenije že vložili tudi reklamacijo ter, kdaj ste - skladno z vašimi navedbami - neuspešno vložili poizvednico, poleg tega pa k vašemu dopisu ne prilagate nobenega tovrstnega dokumenta niti ne zahtevate, da agencija v sporu odloči o odškodnini, temveč želite zgolj vložiti poizvednico, vam svetujemo, da se v zvezi s predmetno pošiljko (št. RA 13704351), ki naj bi prepozno prispela na  naslov Okrajnega sodišča v Krškem, obrnete na Pošto Slovenije in od nje zahtevate tozadevna pojasnila. Namreč, peti odstavek 38. člena Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve, objavljenih na spletni strani Pošte Slovenije (povezava http://www.posta.si/opis-storitve/495/Zakon-in-splosni-pogoji , veljavni od 02.09.2013) določa, da »če uporabnik vloži reklamacijo zaradi izgube, kraje ali prekoračitve roka prenosa, mora vložiti poizvednico. V tem primeru mora priložiti tudi potrdilo, s katerim dokazuje, da je pošiljko, za katero vlaga reklamacijo, oddal pri izvajalcu.«. Poudariti je še potrebno, da glede na to, da gre v konkretnem primeru za priporočeno poštno pošiljko (tj. knjiženo poštno pošiljko, pri kateri prejmete potrdilo o oddaji pošiljke, od naslovnika pa izvajalec poštnih storitev zahteva potrditev prevzema pošiljke) vam bo Pošta Slovenije na podlagi podatkov iz poštnih knjig lahko posredovala verodostojne podatke v zvezi z dostavo predmetne poštne pošiljke.


Številka: 38330-3/2014/2
Datum: 26.2.2014

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) vam v zvezi z vašim elektronskim sporočilom, ki smo ga prejeli dne 24.2.2014, in v katerem nam opisujete problematiko kraje gotovine na Pošti Slovenije d.o.o. in nas prosite za odgovor, pojasnjuje kot sledi.

Najprej vam pojasnjujemo, da je agencija na podlagi določil 62. člena v povezavi s tretjim odstavkom 51. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS št. 51/09 in 77/10; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2) pristojna za reševanje sporov med uporabniki poštnih storitev in izvajalci poštnih storitev v zvezi z določitvijo odškodnine za škodo, ki je nastala uporabniku poštnih storitev med prenosom priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštnega paketa. Po drugem odstavku 56. člena ZPSto-2 agencija vodi postopek in izdaja posamične akte po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Nadalje vam pojasnjujemo, da ZPSto-2 v 50. členu določa, da je izvajalec poštnih storitev (v tem primeru Pošta Slovenije d.o.o.) odgovoren za škodo, ki nastane med prenosom priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštnega paketa zaradi (1) izgube, poškodbe, kraje ali izropanja, (2) prekoračitve roka prenosa, (3) neizvedene, nepopolno ali napačno izvedene poštne storitve.

V zvezi z vašo navedbo, da ste kovance pošiljali v priporočeni pisemski pošiljki, pa je potrebno poudariti, da uporabnikom poštnih storitev v priporočenih pismih ni dovoljeno pošiljati gotovine, ampak so pošiljanju gotovine namenjene druge poštne storitve (pošiljka z označeno vrednostjo, zavarovanjem).
 
Skladno z 29. točko drugega člena ZPSto-2 je priporočena poštna pošiljka poštna storitev, ki v skladu z ZPSto-2 po enotni tarifi zagotavlja jamstvo za izplačilo odškodnine ob izgubi, kraji ali poškodbi in omogoča, da lahko pošiljatelj na svojo zahtevo pridobi dokaz o dostavi te pošiljke. Vrednostna poštna pošiljka pa je poštna storitev, ki zavaruje poštno pošiljko ob izgubi, kraji ali poškodbi do vrednosti, ki jo navede sam pošiljatelj, in omogoča, da pošiljatelj na svojo zahtevo pridobi dokaz o njeni vročitvi. Višina odškodnine, do katere je uporabnik poštnih storitev upravičen v primeru oplenjenja vsebine poštne pošiljke je določena v 52. členu ZPSto-2 ter natančneje v 41. člena Splošnih pogojev IUPS. Skladno z določili prvega odstavka 41. člena citiranih splošnih pogojev je uporabnik poštnih storitev v notranjem prometu v primeru kraje priporočenega pisma oziroma oplenjenja vsebine navedene poštne pošiljke upravičen do povrnitve 15-kratnika cene, plačane za izvedeno storitev. V primeru kraje vrednostnega pisma oziroma oplenjene vsebine vrednostnega pisma pa je uporabnik upravičen do odškodnine v višini označene vrednosti. Namreč, posebnost vrednostnega pisma je ta, da se lahko v njem pošilja denar, vredne papirje ali predmete in se na njem poleg pošiljateljevega naslova označi tudi vrednost.

Ker iz vašega elektronskega sporočila ni razvidno, na koga ste se želeli obraniti (torej, ali na Pošto Slovenijem, ali na agencijo), saj ne gre razbrati, kdo je v konkretnem primeru naslovnik vaših vprašanj, vam svetujemo, da - skladno z določili 51. člena ZPSto-2 - pri Pošti Slovenije vložite ugovor (oz. reklamacijo) zoper njeno ravnanje (tj. suma kraje gotovine iz priporočenega pisma) in z njene strani zahtevate tozadevna pojasnila. V primeru, ko izvajalec poštnih storitev reklamaciji ne ugodi, pa imate kot uporabnik poštnih storitev pravico, da v 15 dneh vložite zahtevo za rešitev spora (oz. odškodninski zahtevek iz naslova kraje) na agencijo (četrti odstavek 51. člena ZPSto-2).


Stran 1 od 1 Prva Prejšnja [ 1 ] Naslednja Zadnja
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.