Reševanje sporov

Stran 1 od 1
Prva Prejšnja [ 1 ] Naslednja Zadnja

                                                                                                                                                                                                         Številka: 3826-120/2017/3
                                                                                                                                                                                                                       Datum: 25.5.2017


Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) je dne 16.5.2017 prejela vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste pri operaterju T-2 preko njihovega T-2 KLUB-a naročili dve jakni, od katerih ste po pošti prejeli le CORE jakno, skupaj z računom za SOFTSHELL jakno, ki ste ga plačali dostavljavcu. Pričakovali ste, da bo kmalu dostavljena še SOFTSHELL jakna, tokrat z računom za CORE jakno. Namesto jakne ste konec marca 2017 s strani T-2 prejeli opomin za plačilo računa za CORE jakno. Operater je vaš ugovor zavrnil, saj naj bi po pošti v enem paketu prejeli obe jakni, plačali pa zgolj en račun. Agencijo prosite za pomoč pri razrešitvi nastale situacije.

Pojasnjujemo, da je Agencija na podlagi 217. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013 in 40/2014-ZIN-B, 54/14 - odl. US in 81/15; v nadaljevanju: ZEKom-1) pristojna za odločanje v sporih med operaterji in končnimi uporabniki, vendar le, če se spori nanašajo na pravice in obveznosti, ki jih določajo ZEKom-1, na njegovi podlagi izdani predpisi ter pravice in obveznosti iz pogodb o zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij oziroma storitev. Spor, ki ga opisujete pa ni spor, povezan s elektronskimi komunikacijskimi storitvami, temveč gre za spor, povezan s prodajo blaga na daljavo. Navedeno je civilnopravni spor, zato Agencija o njem ne more odločiti. Skladno z določbo 1. člena Zakona o pravdnem postopku  je za reševanje tovrstnih sporov pristojno sodišče splošne pristojnosti.

V zvezi z vašimi navedbami glede zavajajočih informacij na spletni strani T-2 KLUB-a ter glede obveznosti ponudnika pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, pa vam predlagamo, da se obrnete na Tržni inšpektorat RS.
 


Številka: 3826-206/2014/2
Datum: 12.11.2014

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je dne 10.12.2014 prejela vaše elektronsko sporočilo, v katerem opozarjate na problem nadzora nad porabo uporabnikov predplačniških paketov in morebitne zlorabe elektronskih komunikacijskih storitev.

 

Agencija pojasnjuje, da je način, na katerega operaterji omogočajo kontrolo nad porabo storitev uporabnikom predplačniških paketov, stvar poslovne politike vsakega operaterja. V kolikor končni uporabnik meni, da je pri obračunavanju opravljenih storitev ali polnjenju računa prišlo do napake, pa ima skladno s 142. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013,  40/2014-ZIN-B in 54/14-odl. US; v nadaljevanju: ZEKom-1) pravico, da pri operaterju poda ugovor (reklamacijo) zoper odločitev ali ravnanje operaterja v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določajo ZEKom-1 in na njegovi podlagi izdani predpisi, ter pogodbe o zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij oziroma storitev, in sicer v 15 dneh od dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje, vendar najpozneje v 60 dneh od izdaje računa ali od dne, ko se je zgodil sporni dogodek, ki je predmet ugovora.  Če operater v 15 dneh po vložitvi ugovora temu ne ugodi, lahko končni uporabnik v 15 dneh po vročitvi odločitve vloži predlog za rešitev spora na agencijo, če pa operater v 15 dneh od njegove vložitve o ugovoru ne odloči, lahko končni uporabnik  vloži predlog za rešitev spora v 30 dneh po vložitvi ugovora pri operaterju.

 

Uporabnik predplačniškega paketa ima torej vedno možnost, da od operaterja zahteva pojasnilo oziroma utemeljitev vsakega odtegljaja s predplačniškega računa. V kolikor z odgovorom ne bi bil zadovoljen, ali ga ne bi dobil, pa lahko v zgoraj navedenem roku vloži predlog za rešitev spora na agencijo, ki bo preverila upravičenost zaračunavanja in v kolikor se stranki ne bi sporazumeli o rešitvi, odločila o sporu.

 

V zvezi z zlorabami elektronskih komunikacijskih storitev oziroma omrežja, ki naj bi jih zaznali različni operaterji, in s katerimi ste se seznanili preko elektronskih sporočil, agencija pojasnjuje, da so operaterji, skladno z 146. členom ZEKom-1, dolžni pri posebnem tveganju za varnost omrežja o tem nemudoma obvestiti svoje naročnike, z objavo na svojih spletnih straneh in na drug primeren način. Če tveganje presega obseg ukrepov, ki jih operater lahko sprejme, mora hkrati obvestiti naročnike o vseh možnih sredstvih za odpravo tveganja, vključno z navedbo verjetnih stroškov, ter jim omogočiti hiter in učinkovit dostop do zaščitnih ukrepov.


Številka: 3826-219/2014/3
Datum: 23.12.2014

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je dne 22.12.2014 prejela vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, na kakšen način lahko rešite spor z izbranim operaterjem.

 

Agencija pojasnjuje, da Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B 54/14 – odl.US) v 142. členu določa, da ima vsak končni uporabnik pravico, da pri operaterju poda ugovor (reklamacijo) zoper odločitev ali ravnanje operaterja v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določajo ZEKom-1 in na njegovi podlagi izdani predpisi, ter pogodbe o zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij oziroma storitev, in sicer v 15 dneh od dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje, vendar najpozneje v 60 dneh od izdaje računa ali od dne, ko se je zgodil sporni dogodek, ki je predmet ugovora.  Če operater v 15 dneh po vložitvi ugovora temu ne ugodi, lahko končni uporabnik v 15 dneh po vročitvi odločitve vloži predlog za rešitev spora na agencijo, če pa operater v 15 dneh od njegove vložitve o ugovoru ne odloči, lahko končni uporabnik  vloži predlog za rešitev spora v 30 dneh po vložitvi ugovora pri operaterju.

 

V kolikor bi torej v skladu z zgoraj navedenim želeli sprožiti postopek pred agencijo, pošljite predlog za rešitev spora, ki mora biti lastnoročno podpisan, naslovljen na agencijo in iz katerega je razviden predmet spora ter natančno opredeljen vaš zahtevek skupaj s krajšo obrazložitvijo problema. Zraven nam posredujte tudi vso pisno korespondenco z operaterjem, predvsem odgovor operaterja na vaš ugovor oziroma navedbo, da operater v roku na ugovor ni odgovoril, ter za svoje navedbe predložite ustrezna dokazila. To lahko storite v roku 15 dni od dne, ko ste prejeli odgovor operaterja na vašo reklamacijo oziroma v primeru, da operater na vaš ugovor ne odgovori, v roku 30 dni od dne, ko ste pri operaterju podali reklamacijo. V primeru, da boste predlog za rešitev spora poslali po elektronski pošti, mora biti ta podpisan z varnim elektronskim podpisom, lahko pa lastnoročno podpisan predlog za rešitev spora skenirate in pošljete v priponki.


Stran 1 od 1 Prva Prejšnja [ 1 ] Naslednja Zadnja
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.