Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Status operaterja in številski prostor

Status operaterja in številski prostor

Kako do statusa operaterja?

Pravna oseba, ki želi postati operater, v skladu s Splošnim aktom o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskuh storitev izpolni obrazec za obvestilo o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij ali izvajanju javnih komunikacijskih storitev. V obrazcu poda kratek opis javnih komunikacijskih omrežij, načina izvajanja storitev ter priloži enostavno skico omrežij, omrežnih elementov in povezav. Obrazec mora podpisati zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec. Če obrazec podpiše pooblaščena oseba, je treba priložiti še originalno pooblastilo zakonitega zastopnika.

Podjetje s sedežem v tujini, ki želi postati operater, ima na voljo dve možnosti:

 • ustanovi podružnico podjetja s sedežem v Sloveniji,
 • zglasi se pri pristojnem davčnem organu v Sloveniji in na področju, kjer namerava izvajati storitve, izpolni obrazec DR-04 za vstop v Slovenski davčni register, s čemer pridobi slovensko davčno številko. Več podatkov o tem dobite na strani Ministrstva za finance in Davčne uprave Republike Slovenije.

Agencija v sedmih dneh po prejemu popolnega obvestila z vsemi potrebnimi podatki in izjavami vpiše operaterja v uradno evidenco (register) in mu hkrati pošlje potrdilo o vpisu v uradno evidenco. Če prejeto obvestilo ni popolno, agencija pozove vložnika, da ga ustrezno dopolni.

Kako do elementov oštevilčenja (številk) ?

Elementi oštevilčenja se dodeljujejo z odločbo na podlagi splošnega upravnega postopka. Vlogo  v skladu z določili Splošnega akta o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja na predpisanem obrazcu Obrazec za vlogo za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja oziroma vračilu neuporabljenih elementov oštevilčenja lahko vloži operater storitve, za katero želi elemente oštevilčenja, druga fizična ali pravna oseba pa le, če dokaže, da elemente oštevilčenja potrebuje za opravljanje dejavnosti, ki je v javnem interesu.


Vloga za dodelitev elementov oštevilčenja mora vsebovati:

 • ime, naslov in davčno številko za fizične osebe,
 • firmo, sedež, davčno številko in navedbo zakonitega zastopnika za pravne osebe,
 • dokaze o tem, da je vlagatelj upravičen do dodelitve elementov oštevilčenja,
 • podatke o vrsti, količini in namenu uporabe elementov oštevilčenja, ki jih želi dobiti,
 • projekt, ki vsebuje načrt o oceni potreb za prihodnja tri leta, če vlagatelj zahteva večji blok številk,
 • utemeljitve, na podlagi katerih vlagatelj dokazuje, da bo dodeljena količina elementov oštevilčenja v treh letih uporabljena in podatke o tem, kolikšen delež že dodeljenih elementov oštevilčenja zahtevane vrste je že uporabljenih (aktivnih).  

Agencija najkasneje v enaindvajsetih dneh od prejema popolne vloge izda odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja. Če vlagatelj zaprosi za redek element oštevilčenja, je agencija dolžna izdati javni poziv zainteresirani javnosti. Če je povpraševanje večje od razpoložljivih elementov oštevilčenja, mora agencija postopek nadaljevati z javnim razpisom.

Upravljanje številskega prostora

Agencija s splošnim aktom sprejme načrt oštevilčenja, ki določa vrsto, dolžino in zgradbo ter namen in način uporabe elementov oštevilčenja, vključno s številkami za klice v sili in številkami, katerih uporaba je usklajena na podlagi predpisov EU. Omogočati pa mora tudi prenosljivost številk in uvajanje novih elektronskih komunikacijskih storitev.

V zvezi z upravljanjem številskega prostora agencija objavlja podatke o dodeljenih številkah oziroma številskih blokih:

 • podatke o imetniku dodeljene številke oz. kode,
 • podatke o odločbi (številka odločbe, datum izdaje, vrsto odločbe),
 • dodeljene številke oz. kode,
 • tip dodeljenih številk oz. kod,
 • vrednost dodeljenih številk oz. kod.

Podatki so dostopni v registru številskega prostora.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.