Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Regulacija

Regulacija

Agencija je kot nacionalni regulator trga elektronskih komunikacij pristojna za ex-ante regulacijo oziroma predhodno regulacijo na trgu. To pristojnost ji daje regulatorni okvir EU, ki ga sestavlja 5 direktiv ter Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom), ki je te direktive, skupaj z Direktivo o konkurenci, implementiral v nacionalno zakonodajo.

 

Ex-ante regulacija pomeni obliko predhodnega (vnaprejšnjega) določanja pravil delovanja. Običajno se ta regulatorni pristop uporablja na tistih tržnih segmentih, za katere so značilne karakteristike naravnega monopola in kjer nastopajo podjetja, ki lahko s svojo ekonomsko premočjo ovirajo potencialno konkurenco pri vstopu na trg. Na področju elektronskih komunikacij so to običajno bivši nacionalni telekomi. Da bi se preprečila potencialna zloraba tržne moči takih podjetij (ki jih označujemo kot operaterje s pomembno tržno močjo-OPTM), jim je regulator upravičen z odločbo naložiti ustrezne ukrepe oziroma regulatorne obveznosti. Cilj regulatorjih obveznosti je, da se OPTM predpiše, kako mora ravnati v razmerju do drugih operaterjev, predvsem pa, da mora vsakemu zainteresiranemu operaterju dajati na razpolago določene zmogljivosti (npr. omrežne elemente, kolokacijske prostore, jaške, antenske stolpe….) po določenih cenah. Ostala podjetja, ki niso določena kot operaterji s pomembno tržno močjo, tovrstnih obveznosti nimajo in  je njihovo delovanje na trgu načeloma prosto.

 

Postopek regulacije poteka v treh korakih. Če je določen upoštevni trg že izključen iz evropskega regulatornega okvira, mora agencija najprej narediti preizkus treh meril. Če na podlagi tega preizkusa agencija ugotovi, da je upoštevni trg še vedno podvržen predhodni regulaciji ali pa je upoštevni trg že sam po sebi vključen v aktualni regulatorni okvir, se proces nadaljuje z  analizo trga. V njej agencija opredeli upoštevni trg (upoštevne trge predpiše Evropska Komisija v posebnem Priporočilu, na njegovi podlagi pa jih agencija opredeli v Splošnem aktu), analizira tržni položaj ter ugotovi, ali ima katero od podjetij na trgu prevladujoč položaj. Če ga ima, v analizi predvidi, kakšni ukrepi bi bili primerni za to, da se premoč takega operaterja omeji oziroma da se prepreči njena zloraba. Pri izdelavi analize agencija sodeluje z Uradom za varstvo konkurence, ki na analizo poda svoje mnenje.   

 

V naslednjem koraku se opravi javno posvetovanje, v katerem lahko sodeluje vsakdo. Agencija objavi analizo na spletnih straneh, zainteresirana javnost pa lahko v roku 30 dni nanjo poda pripombe oziroma predlaga spremembe (na predloge agencije ni vezana). Ob tem agencija opravi tudi posvetovanje z Evropsko Komisijo in ostalimi evropskimi regulatorji. Ti so upravičeni komentirati analizo in ukrepe, Evropska Komisija pa ima pri tem celo pravico veta: če se z opredelitvijo upoštevnega trga, določitvijo operaterja za OPTM ali s predlaganimi ukrepi ne strinja, lahko od agencije zahteva da analizo spremeni oziroma opravi novo analizo.

 

V tretjem koraku nato agencija v upravnem postopku izda odločbo, v kateri določi operaterja s pomembno tržno močjo (OPTM) in mu naloži ukrepe, ki jih je predvidela v analizi. Ti so predpisani v zakonu in obsegajo obveznost enakega obravnavanja (24. člen), obveznost zagotavljanja preglednosti (23. člen), obveznost dopustiti dostop do omrežja (26. člen), obveznost cenovnega nadzora  (27. člen) in obveznost ločitve računovodskih evidenc (25. člen). Kot »najostrejši« ukrep je v ZEKom predpisana funkcionalna ločitev (27a in 27b člen), ki pomeni, da mora OPTM del svoje dejavnosti opravljati v ločeni in neodvisni poslovni enoti.

 

Če se OPTM z odločitvijo agencije ne strinja, lahko zoper odločbo vloži tožbo v upravnem sporu. O njej odloča Upravno sodišče.

 

Pri tem je treba poudariti, da je predhodna regulacija večinoma usmerjena na veleprodajni segment telekomunikacijskega trga. Če ta pravilno deluje, potem se prednosti konkurence odražajo na kakovostnih in cenejših maloprodajnih storitvah in iskanju inovativnih rešitev konkurentov, ki s tem zagotavljajo razvoj trga za prihodnost. V tem je tudi glavna prednost takšne regulacije trga za končne uporabnike.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.