Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Slovar izrazov
Kažipot > AKOS > Aktualno > Slovar izrazov

Slovar izrazov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W Z
A
absolutna zakasnitev - Celoten čas od trenutka, ko je bit stopil v omrežje, do trenutka, ko je omrežje zapustil.
ADSL - Nesimetrični digitalni naročniški vod (Asymmetric Digital Subscriber Line).
aktiviranje voda - Funkcija, ki zahteva aktiviranje prenosnega sistema in vmesnika uporabnik-omrežje.
aktivno zaznavalo (senzor) - Je merilni instrument v storitvi satelitskega raziskovanje Zemlje ali v storitvi vesoljskega raziskovanja, ki pridobiva informacije s prenosom in sprejemanjem radijskih valov.
aplikacijski sloj - Sloj, kjer imajo aplikacije dostop do omrežja. Poznane storitve, ki uporabljajo aplikacijski sloj: splet, e-pošta, FTP, DNS, SNMP, SMTO, TFTP,...
avdiovizualna medijska storitev - Po ZAvMS je avdiovizualno komercialno sporočanje oziroma storitev zagotavljanja avdivizualnih programskih vsebin, ki se opravlja kot gospodarska dejavnost in je pod uredniško odgovornostjo ponudnika avdiovizualne medijske storitve ter se prek elektronskih komunikacijskih omrežij posreduje širši javnosti v obliki linearne ali nelinearne medijske storitve z namenom obveščanja, zabave ali izobraževanja.
avdiovizualna medijska storitev na zahtevo - Pomeni nelinearno avdiovizualno medijsko storitev, ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine na podlagi kataloga, ki ga oblikuje ponudnik, za njihovo spremljanje na osebno zahtevo uporabnika v trenutku, ki ga ta sam izbere.
B
bandwidth - Pasovna širina podaja podatkovno kapaciteto storitve, izraženo v bit/s. Vendar to ni merilo hitrosti, pač pa podaja velikost prenašane koristne vsebine storitve.
bazna postaja - Je kopenska postaja v kopenski mobilni storitvi.
bit - Je osnovna in hkrati najmanjša enota informacije, ki se uporablja v računalništvu in teoriji informacij. En bit (ime bit izhaja iz angleškega izraza »binary digit«) predstavlja neko informacijo o opazovanem objektu, ki je lahko 1 (da, angl. true), ali 0 (ne, angl. false), ali katerikoli dve drugi, medsebojno izključujoči se, stanji.
BRAS - Je strežnik za širokopasovni oddaljeni dostop, širokopasovna robna naprava omrežnega operaterja, ki združuje dostopovne vode (BRAS- broadband remote access server)
broadcast - Razpršena oddaja, enosmerno razdeljevanje informacij vsem uporabnikom.
C
CATV - Kabelska TV (Community Antenna TeleVision ).
CDMA - Kodni multipleks (Code-Division Multiple Access).
Č
četverček - (Quadruple play) ponudba (zvezana ali nezvezana), ki vključuje poleg ponudbe triple play še vsaj eno mobilno komponento. V tem primeru gre za fiksno-mobilno konvergenco.
D
delni zakupljeni vod - (Part circuit ali Part line) predstavlja povezavo med prostori uporabnika in točko medomrežne povezave drugega (alternativnega) operaterja na vozlišču glavnega operaterja. Delni zakupljeni vodi so obravnavani kot specialna vrsta medoperaterskih zakupljenih vodov, ki jih alternativni operater lahko uporabi za zagotavljanje storitev končnemu uporabniku.
digitalna prenosna pot - Vsa sredstva, potrebna za oddajo in sprejem digitalnega signala določene hitrosti med dvema razdelilnikoma, na katera so vključeni terminali ali stikala.
digitalni medij - Zvok, slike, besedilo in video v digitalni obliki.
dodelitev (radijske frekvence ali radiofrekvenčnega kanala) - Je pooblastilo, ki ga izda uprava za radijsko postajo za uporabo radijske frekvence ali radiofrekvenčnega kanala in pod določenimi pogoji.
domena - Domena je nabor funkcij in podatkov, objektov, logično grupiranih za sodelovanje pri zagotavljanju določenega razreda funkcionalnosti. Domena se lahko oblikuje zaradi geografskih, logičnih ali funkcijskih razlogov.
dostopovna infrastruktura - Je dostopovno kabelsko omrežje vključno s pripadajočimi gradbenimi inženirski objekti (jaški, kanalizacija, drogovi, omarice in drugo). Ta definicija ne posega v definicijo upoštevnega trga, kot je ugotovljena s to analizo.
dostopovna omrežja naslednje generacije (omrežja N) - So žična dostopovna omrežja, ki so v celoti ali delno sestavljena iz optičnih elementov in ki v primerjavi s storitvami prek obstoječih bakrenih omrežij zagotavljajo storitve širokopasovnega dostopa z izboljšanimi lastnostmi (npr. večji pretok). V večini primerov so omrežja NGA rezultat nadgradnje že obstoječega bakrenega ali koaksialnega dostopovnega omrežja.
dostopovno omrežje - Je del javnega komunikacijskega omrežja, ki povezuje končne uporabnike z najbližjo vstopno točko operaterja omrežja, s katerim so končni uporabniki neposredno povezani.
dovodna povezava - Je radijska povezava od zemeljske postaje na dani lokaciji do vesoljske postaje ali obratno, ki prenaša informacije za vesoljsko radiokomunikacijsko storitev razen za fiksno satelitsko storitev. Dana lokacija je lahko na določeni fiksni točki ali na katerikoli fiksni točki znotraj določenih področij.
DSC 1800 (GSM 1800) - Digitalni celični sistem (Digital Cellular System), ki deluje v frekvenčnem območju 1800 MHz, temelječ na protokolih GSM. V analizi ga štejemo kot del GSM sistema v splošnem. Omenjen tudi kot 2G oziroma sistem druge generacije.
DSL - Digitalni naročniški vod (digital subscriber line).
DSLAM - Stikalo ali switch, deluje na II. ali tudi III. omrežnem nivoju OSI in omogoča komunikacijo med računalnii v določeni domeni, pomni MAC naslove priključenih naprav.
DVB digitalna video radiodifuzija - Evropski standard za digitalno razdelilno storitev, za oddajanje prek satelitev in prizemsko oddajanje (digital video broadcasting).
dvojček - (Double play) ponudba (zvezana ali nezvezana) vključuje dve od navedenih storitev: storitve fiksne govorne telefonije, storitve mobilne govorne telefonije, fiksne televizijske in radijske storitve, mobilne televizijske in radijske storitve, storitve fiksnega širokopasovnega dostopa in storitve mobilnega širokopasovnega dostopa.
E
EDGE - (Enhanced Data rates for GSM Evolution) je radijski vmesnik v sistemu GSM, ki omogoča večje in hitrejše podatkovne prenosne kapacitete in kot tak predstavlja nadgradnjo GPRS in sodi v 2,5G.
ekvivalentna izotropna sevana moč - Je zmnožek moči, dovedene v anteno, in dobitka antene v dani smeri glede na izotropno anteno.
elektromagnetna združljivost - Je sposobnost naprave, dela opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v svojem okolju brez vnašanja nedopustnih elektromagnetnih motenj ničemur v tem okolju.
elektronska komunikacijska oprema - So pripadajoče naprave elektronskih komunikacijskih omrežij, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve. Med drugim vključujejo komutacijsko ali usmerjevalno opremo ali vse vrste baznih postaj ali električne kabelske sisteme, kadar se uporabljajo za prenos signalov pri izvajanju elektronskih komunikacijskih storitev, vključno z radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter kabelsko televizijo in kabelskimi komunikacijami, ne glede na vrsto prenesenih informacij.
elektronska komunikacijska storitev - Je storitev, ki se navadno izvaja za plačilo in je v celoti ali pretežno sestavljena iz prenosa signalov po elektronskih komunikacijskih omrežjih ter vključuje telekomunikacijske storitve in storitve prenosa po omrežjih, ki se uporabljajo za radiodifuzijo, izključuje pa storitve, s katerimi se zagotavljajo programske vsebine ali izvaja nadzor nad uredniško oblikovanimi programskimi vsebinami, ki se pošiljajo po elektronskih komunikacijskih omrežjih in z elektronskimi komunikacijskimi storitvami. Elektronska komunikacijska storitev ne vključuje storitev informacijske družbe, ki niso v celoti ali pretežno sestavljene iz prenosa signalov po elektronskih komunikacijskih omrežjih.
elektronska pošta - Elektronska oblika komunikacije, v kateri se navadno prenaša pisna informacija, lahko pa tudi grafika in zvokovna informacija. Sporočila so shranjena v pomilniku sistema, dokler si jih naslovnik ne prikliče.
elektronska pošta - Je vsako sporočilo v obliki besedila, glasu, zvoka ali slike, poslano po elektronskem komunikacijskem omrežju, ki se lahko shrani v tem omrežju ali v prejemnikovi terminalski opremi, dokler je prejemnik ne prevzame.
elektronski mediji - So množični mediji, ki svoje vsebine razširjajo na elektronski način.
elektronsko komunikacijsko omrežje - So prenosni sistemi in, kjer je to primerno, komutacijska ali usmerjevalna oprema in drugi viri, ki omogočajo prenos signalov po vodnikih, z radijskimi valovi, po optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih, vključno s satelitskimi omrežji, fiksnimi (vodovno in paketno komutirana, vključno z internetom) in mobilnimi prizemnimi omrežji, električnimi kabelskimi sistemi, če se uporabljajo za prenos signalov, omrežji za radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter omrežji kabelske televizije, ne glede na vrsto prenesenih informacij.
elementi oštevilčenja - So številke in kode, imena in naslovi, vključno z ENUM - domenami številk. Med elemente oštevilčenja ne spadajo internetni naslovi, ki so potrebni za vzpostavljanje komunikacij med omrežnimi priključnimi točkami, ter številke in kode, imena in naslovi, ki se uporabljajo izključno v posameznem javnem komunikacijskem omrežju.
ENUM - Je standard, ki uporablja sistem domenskih imen (DNS) za zapis številk v spletne naslove (URL).
ENUM - domena številke - Je spletni naslov številke, dolocen z ENUM.
ethernet - Je omrežje, ki ga uvrščamo v skupino omrežij po standardu IEEE 802.3, protokola sloja podatkovne povezave LAN, razvitega v sedemdesetih letih 20. stoletja v razvojnem centru PARC, ki je v lasti podjetja XEROX.
evropski telefonski številski prostor - (ETSN) je evropski nacrt oštevilcenja, vzporeden z obstojecimi nacionalnimi nacrti oštevilcenja, ki se uporablja za zagotovitev vseevropskih storitev.
F
fiksna satelitska storitev - Je radiokomunikacijska storitev med zemeljskimi postajami na danih položajih ob uporabi enega ali več satelitov. Dani položaj je lahko določena fiksna točka ali katerakoli fiksna točka znotraj določenih področij; v nekaterih primerih vključuje ta storitev medsatelitske povezave (satelit-satelit), ki lahko delujejo tudi v medsatelitski storitvi. Fiksna satelitska storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave za druge vesoljske radiokomunikacijske storitve.
fiksna storitev - Je radiokomunikacijska storitev med določenimi fiksnimi točkami.
fiksne javne telefonske storitve - so javnosti dostopne komercialne storitve neposrednega prenosa govora v realnem času preko komutiranega javnega telekomunikacijskega omrežja oziroma omrežij, tako da lahko vsak uporabnik uporablja terminalsko opremo, priključeno na omrežno priključno točko na fiksni lokaciji, za komunikacijo z drugim uporabnikom terminalske opreme, priključene na drugo omrežno priključno točko.
fiksno javno telefonsko omrežje - Je javno komutirano telekomunikacijsko omrežje, ki se delno ali v celoti uporablja za zagotavljanje fiksnih javnih telefonskih storitev med fiksnimi omrežnimi priključnimi točkami.
FTTH - Optično dostopovno omrežje, vlakno do doma (fiber to the home).
FTTN - Ali »optika do vozlišca« je povezava prek optičnih vlaken med optičnim glavnim delilnikom (ODF) in koncentracijsko točko ali točno določeno vmesno dostopovno točko v javnem telekomunikacijskem omrežju.
FTTx - Vlakno od poljubne točke (oznaka za družino tehnologija FTT-fiber to the x).
G
geografska številka - Je številka, katere del ima geografski pomen, ki se ga uporablja za usmerjanje klicev do omrežne priključne točke naročnika, ki mu je bila ta številka dodeljena.
geografska številka po ZEKom - Je številka iz načrta oštevilčenja Republike Slovenije iz 59. clena tega zakona, pri kateri ima del njene števčne zgradbe geografski pomen, ki se uporablja za usmerjanje klicev do fizicne lokacije omrežne priključne točke.
geostacionarni satelit - Je zemeljski satelit, katerega perioda kroženja je enaka periodi kroženja Zemlje okoli njene osi, katerega krožna in istosmerna tirnica (orbita) leži v ravnini Zemljinega ekvatorja in ki tako ostane fiksen glede na Zemljo. V širšem smislu je to satelit, ki ostane približno fiksen glede na Zemljo.
geostacionarno-satelitska tirnica (orbita) - Je tirnica (orbita) geostacionarnega satelita.
glavni delilnik - Je naprava v objektu telefonske centrale oz. telekomunikacijskem vozlišču, ki omogoča povezavo zaključka poljubnega dostopovnega voda na strani omrežja s poljubnim priključnim portom telefonske centrale oz. druge telekomunikacijske opreme v objektu.
Goli DSL - Pomeni priključek, ki omogoča le širokopasovni dostop, brez storitve fiksne telefonije.
GPON - Pasivno optično omrežje (Gigabit-capable Passive Optical Network)
GPRS - (General Packet Radio Service) je paketni prenos podatkov v sistemu GSM, ki omogoča hitrejše prenosne kapacitete. Omenjen tudi kot 2,5G; sistem druge in pol generacije.
GSM (GSM 900) - Globalni sistem mobilnih komunikacij (Global System for Mobile Communications), ki deluje v frekvenčnem območju 900 MHz. V analizi ga vključno z E-GSM štejemo kot del GSM sistema v splošnem. Omenjen tudi kot 2G oziroma sistem druge generacije.
H
HDTV - Televizija z veliko ločljivostjo, digitalna televizija, ki trenutno uporablja dva formata: a) 1920 pikslov v vrstici in 1080i vrstic v sliki b) 128 pikslov v vrstici in 720p vrstic v sliki.
help desk - Služba za pomoč uporabnikom je ključna služba vsake storitvene organizacije. Je neposredna povezava z uporabniki, ki imajo probleme. Zato mora biti tekoče informirana o vseh motnjah v omrežju, imeti mora možnost sledenja pri odkrivanju in odpravljanju napak in koordiniranja potrebnih aktivnosti z uporabniki.
hibridno omrežje - Omrežje, sestavljeno iz javnih in zasebnih omrežij.
hišna komunikacijska napeljava - Je elektronsko komunikacijsko omrežje znotraj zgradbe, ki omogoča povezljivost enega ali več naročnikov z javnim komunikacijskim omrežjem.
hišna napeljava - Je povezava med napravami v prostoru končnega uporabnika in omrežno priključno tocko na zgradbi.
hrbtenični del zakupljenega voda - Je tisti del, ki poteka le med vozlišči operaterja elektronskih komunikacijskih omrežij.
HSCSD - (High Speed Circuit Switched Data) je nadgradnja prenosa podatkov v sistemu GSM.
HSDPA - (High-Speed Downlink Packet Access) je protokol 3G, ki pomeni nadgradnjo omrežja UMTS in omogoča večje prenosne hitrosti in kapacitete podatkov od omrežja proti uporabniku.
HSUPA - (High-Speed Uplink Packet Access) je protokol 3G, ki pomeni nadgradnjo omrežja UMTS in omogoča večje prenosne hitrosti in kapacitete podatkov od uporabnika proti omrežju.
I
ID celice - Pomeni identiteto celice, iz katere izvira klic mobilne telefonije ali v kateri se konca.
IMEI - Enolična oznaka mobičnega terminala (številka je zabeležena v EiR bazi pri operaterju). International Mobile Equipment Identity.
industrijska, znanstvena in medicinska uporaba (s kratico ISM) - Je obratovanje opreme ali aparatov, namenjenih za proizvodnjo in lokalno (krajevno omejeno) uporabo radiofrekvenčne energije za industrijske, znanstvene, medicinske, domače ali podobne namene, ki ne vključujejo področja telekomunikacij.
instrumentalni pristajalni sistem (ILS) - Je radionavigacijski sistem, ki zagotavlja letalu horizontalno in vertikalno vodenje tik pred pristajanjem in med njim in, na določenih fiksnih točkah, nakazuje razdaljo do referenčne pristajalne točke.
inštalacijski kabel - Je kabel za povezavo telekomunikacijskih naprav in drugih omrežnih elementov znotraj objekta uporabnika ali ponudnika telekomunikacijskih storitev.
interaktivna storitev - Storitev, ki omogoča dvosmerno izmenjavanje informacij med uporabniki. Sem štejemo konzervacijske in sporočilne storitve ter storitve posikave.
IP telefonija - Izmenjava informacij, predvsem v obliki govora, z uporabo standardov VoIP.
ITU-T - Mednarodna zveza za telekomunikacije (International Telecommunication Union - Telecommunications ).
izdajatelj medija - Je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost razširjanja programskih vsebin in lahko vključuje tudi njihovo ustvarjanje in produkcijo. Izdajatelj medija je lahko tudi operater, ki prenaša in oddaja radiodifuzne programe po prizemnih omrežjih ali na kakšen drug način (npr. preko satelitov ali kabelskih sistemov), pod pogojem da pridobi dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti iz 105. člena ZMed.
izvajalec oziroma izvajalka univerzalne storitve - Je fizična ali pravna oseba, ki izvaja univerzalno storitev ali njen del.
izvajalec storitve - Je fizična ali pravna oseba, ki izvaja javno komunikacijsko storitev ali je obvestila pristojni regulatorni organ o nameravanem izvajanju javne komunikacijske storitve.
J
javna komunikacijska storitev - Je javno dostopna elektronska komunikacijska storitev.
javna komunikacijska storitev povezljivosti v širokopasovno omrežje - Je javna komunikacijska storitev, ki zagotavlja uporabniško povezljivost s širokopasovnim omrežjem.
javna telefonska govorilnica - Je javno dostopni telefon, katerega uporaba se plača s plačilnimi sredstvi, kot so kovanci oziroma kreditne ali debetne bančne kartice oziroma telefonske kartice, vključno s karticami za uporabo s klicnimi kodami.
javna telekomunikacijska omrežja - So telekomunikacijska omrežja, ki se jih delno ali v celoti uporablja za zagotavljanje javnih telekomunikacijskih storitev.
javne satelitske storitve - So javne telekomunikacijske storitve, ki se zagotavljajo s pomočjo satelitske radijske opreme.
javne telekomunikacijske storitve - So telekomunikacijske storitve, ki so dostopne javnosti.
javno dopisovanje (javno korespondenca) - So vsakršne telekomunikacije, ki jih morajo za prenos sprejeti uradi in postaje, ker so na voljo javnosti.
javno dostopna telefonska storitev - Je storitev, ki je na voljo javnosti in zajema oddajanje in sprejemanje notranjih in mednarodnih klicev ter dostop do storitev klica v sili prek številk, ki so za te storitve določene v načrtu oštevilčenja, in lahko vsebuje, kadar je to primerno, eno ali več naslednjih storitev: zagotavljanje pomoči posredovalca, zagotavljanje službe za dajanje informacij o naročnikih, zagotavljanje imenikov, zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic, zagotavljanje storitev pod posebnimi pogoji, zagotavljanje posebnih zmogljivosti za uporabnike-invalide ali uporabnike s posebnimi socialnimi potrebami oziroma zagotavljanje storitev prek negeografskih številk.
javno komunikacijsko omrežje - Je elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se uporablja v celoti ali predvsem za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev.
javno telefonsko omrežje - Je elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se uporablja za zagotavljanje javno dostopnih telefonskih storitev in omogoča prenos govornih komunikacij in drugih komunikacij, kot so faksimilne in podatkovne komunikacije, med omrežnimi priključnimi točkami.
K
kabelska kanalizacija - Je horizontalni gradbeni inženirski objekt, sestavljen iz kanalov, cevi in podobnega, ki omogoča postavitev in vzdrževanje telekomunikacijskih vodov.
kabelski modem - Naprava, ki, v skladu s priporočilom J.112, zaključuje pri uporabniku komunikacijsko omrežje. Je zaključena naprava, ki deluje v drugem sloju.
katastrofalni izpad omrežja - So težje okvare elektronskega komunikacijskega omrežja, ki se jih ne da odpraviti v enem dnevu.
klic - Je zveza, ki je vzpostavljena s pomocjo javno dostopne telefonske storitve in dopušca dvosmerno komunikacijo v realnem casu.
klici v sili - So klici na številke v sili, ki jih obravnavajo organi, ki so v Republiki Sloveniji doloceni za sprejemanje takih klicev, vključno z organi pregona, reševalnimi službami na področju zaščite, reševanja in pomoči.
koda države - (CC) je eno-, dvo- ali trimestna koda, ki jo dodeli Mednarodna telekomunikacijska zveza (v nadaljnjem besedilu: ITU) v skladu s priporocilom ITU-T E.164 in enolicno doloca izbrano državo ali izbrano geografsko obmocje.
kolokacija - (Co-location) skupna uporaba prostorske, kabelske, stolpovne in ostale infrastrukture za namene postavitve opreme za izvajanje storitev elektronskih komunikacij.
kompresija - Postopek, ki zmanjšuje velikost medijskih datotek in tako skrajšuje prenosni čas. Izvaja se lahko z uporabo strojne ali programske opreme.
komunikacija - Je izmenjava in prenos informacij, ki si jih končno število strank izmenja ali pošlje s pomočjo javne komunikacijske storitve, vendar ne vključuje kakršnekoli informacije, ki je javnosti poslana po elektronskem komunikacijskem omrežju kot del radiodifuzne storitve, razen če se lahko informacijo poveže z jasno prepoznavnim naročnikom ali uporabnikom, ki prejema to informacijo.
končni uporabnik oziroma končna uporabnica - Je uporabnik, ki ne zagotavlja javnih komunikacijskih omrežij in ne izvaja javnih komunikacijskih storitev.
konvergenca - Omrežij v splošnem označuje združevanje oz. približevanje obstoječih omrežij za prenos govora, omrežij za prenos podatkov in radiodifuznega omrežja; gre torej za približevanje telefonskega, radio-televizijskega in različnih vrst podatkovnih omrežij. Konvergenco omrežij spremlja tudi integracija ali zlivanje storitev, oboje pa predstavlja eno od najpomembnejših tendenc globalnega razvoja telekomunikacij.
kopenska mobilna postaja - Je mobilna postaja v kopenski mobilni storitvi, ki se lahko giblje po zemeljskem površju znotraj geografskih mej države ali kontinenta
kopenska mobilna storitev - Je mobilna storitev med baznimi postajami in kopenskimi mobilnimi postajami ali med kopenskimi mobilnimi postajami.
kopenska postaja - Je postaja v mobilni storitvi, ki ni namenjena uporabi med gibanjem.
KPI - (ang. Key Performance Indicators) so finančni in nefinančni kazalci učinkovitosti operaterja z vidika njegovega razvoja in doseganja zastavljenih ciljev v določenem časovnem obdobju. KPI se merijo preko različnih poslovnih tehnik, z namenom ocenitve.
krajevna podzanka - Je del krajevne zanke, ki povezuje omrežno priključno točko pri naročniku s koncentratorjem ali določeno vmesno dostopovno točko v fiksnem javnem telefonskem omrežju.
krajevna zanka - Je komunikacijski vod, ki povezuje omrežno priključno točko na naročnikovi strani z najbližjim glavnim razdelilnikom ali drugo enakovredno napravo v fiksnem javnem telefonskem omrežju. Lokacijski podatki po tem zakonu so kakršnikoli podatki, obdelani v elektronskem komunikacijskem omrežju, ki kažejo na zemljepisni položaj terminalske opreme uporabnika javne komunikacijske storitve.
kvantizacija - Je postopek, ki posamezni vrednosti analogni vrednosti signala pripiše neko vrednost v diskretni obliki.
L
ladijska postaja - Je mobilna postaja v pomorski mobilni storitvi, nameščena na plovilu, ki ni trajno zasidrano, razen mobilne reševalne postaje.
LAN - Lokalno omrežje (local area network).
LED - Polprevodniška svetleča dioda (light-emitting diode).
lokalna zanka - Par žic ali njegov ekvivalent, med stranko in njeno končno centralo.
LRIC - Dolgoročni mejni stroški (long run incremental costs).
M
mediji - Po ZMed so časopisi in revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike, na način, ki je dostopen javnosti.
medmrežni vod - Je zakupljeni vod, ki je namenjen medomrežni povezavi dveh operaterjev.
mednarodna predpona - Je števka ali kombinacija števk, ki jih mora klicoci uporabiti pred mednarodno številko, da dobi dostop do mednarodnega javnega komunikacijskega omrežja.
mednarodna številka - Je številka, ki jo mora klicoči uporabiti, če je klicani v drugi državi.
mednarodni zakupljeni vod - Povezuje zakupnikovo terminalsko opremo z mednarodnim telekomunikacijskim omrežjem in je sestavljen iz nacionalnega dela, ki poteka po ozemlju Republike Slovenije in mednarodnega dela, ki se nadaljuje izven območja Republike Slovenije.
medomrežna povezava - Je vrsta omrežnega dostopa, ki omogoča fizično in logično povezavo telekomunikacijskih omrežij tako, da lahko uporabniki, priključeni na različna telekomunikacijska omrežja, posredno ali neposredno medsebojno komunicirajo oziroma, da imajo dostop do storitev, ki jih ta omrežja omogočajo.
medomrežno povezovanje - Je fizično in logično povezovanje javnih komunikacijskih omrežij, ki jih uporablja isti ali drug operater, da omogoči uporabnikom enega operaterja komunikacijo z uporabniki istega ali drugega operaterja ali dostop do storitev, ki jih zagotavlja drug operater. Storitve lahko zagotavljajo udeležene stranke ali druge stranke, ki imajo dostop do omrežja. Medomrežno povezovanje je posebna vrsta operaterskega dostopa, izvedena med operaterji javnih komunikacijskih omrežij.
medsatelitska storitev - Je radiokomunikacijska storitev, ki zagotavlja povezave med umetnimi komunikacijskimi sateliti.
meteorološka satelitska storitev - Je storitev satelitskega raziskovanja Zemlje za potrebe meteorologije.
middleware - Je posredniška oprema, posredovalna entiteta med dvema informacijskima elementoma. Tak element je naprimer aplikacije, infrastrukturna komponenta ali druga posredovalna entiteta.
minimalni nabor zakupljenih vodov - Je določen z Odločbo Komisije o minimalnem naboru zakupljenih vodov z usklajenimi značilnostmi in pripadajočimi standardi iz 18. Direktive o univerzalni storitvi (OJ L186, 25.7.2003) in je namenjen končnim uporabnikom ter vključuje: − določene tipe analognih zakupljenih vodov, ki se uporabljajo za govor in govorno pasovno širino prenosa podatkov (do 64Kb/s), − ter določene tipe digitalnih zakupljenih vodov, ki omogočajo prenos podatkov določene kapacitete (n*64Kb/s) in hkrati omogočajo prenos go
MMS - Storitev multimedijskega sporočanja (multimedia messaging service).
mobilna postaja - Je postaja v mobilni storitvi, namenjena uporabi med gibanjem ali med zaustavitvami na nedoločenih (poljubnih) točkah.
mobilna reševalna postaja - Je mobilna postaja v pomorski mobilni storitvi ali v zrakoplovni mobilni storitvi, namenjena samo za reševanje in nameščena na reševalnem čolnu, reševalnem splavu ali drugi reševalni opremi.
mobilna satelitska storitev - Je radiokomunikacijska storitev med mobilnimi zemeljskimi postajami in eno ali več vesoljskimi postajami, ali med vesoljskimi postajami, ki jih uporablja ta storitev, ali med mobilnimi zemeljskimi postajami prek ene ali več vesoljskih postaj. Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, ki so potrebne za njeno delovanje.
mobilna storitev - Je radiokomunikacijska storitev med mobilnimi in kopenskimi postajami ali med mobilnimi postajami.
mobilna zemeljska postaja - Je zemeljska postaja v mobilni satelitski storitvi, namenjena uporabi med gibanjem ali med zaustavitvami na nedoločenih (poljubnih) točkah.
mobilne javne radijske storitve - So javne telekomunikacijske storitve, ki se jih delno ali v celoti zagotavlja z radiokomunikacijami do mobilnih uporabnikov, in ki zato delno ali v celoti uporabljajo mobilno javno radijsko omrežje.
mobilno javno radijsko omrežje - Je javno telekomunikacijsko omrežje, ki se ga uporablja za zagotavljanje mobilnih javnih radijskih storitev.
modulacija - je tehnika prenosa signala, ki omogoča zapis koristnega signala (zvok, slika, podatek) na nosilni signal.
motenje - Je učinek neželene energije zaradi enega ali več oddajanj, sevanj ali indukcij pri sprejemanju v radiokomunikacijskem sistemu, ki se kaže kot kakršnokoli poslabšanje, napačna interpretacija ali izguba informacije, čemur bi se lahko izognili, ko bi take neželene energije ne bilo.
MPEG - Izvedenska skupina za gibljive slike, standard za digitalno slikanje gibljivih video slik (motion picture experts group).
mrežna kartica - Omogoča povezljivost računalnika z drugimi računalniki in delovanje različnih protokolov (Ethernet, FDDI), povezljivost z različnimi mediji (baker, optika, WiFi). Komunicira z matično ploščo prek sistemskega vodila.
multipleks - Je del digitalnega telekomunikacijskega radiodifuznega sistema, ki združuje več različnih digitalnih vhodnih kanalov in jih skupaj prenaša.
multipleksiranje - Je metoda, kjer več podatkovnih tokov (signalov) prenašamo čez skupni komunikacijski kanal.
N
nacionalna (značilna) številka (N(S)N) - Je tisti del številke, ki sledi kodi države (CC), in je sestavljena iz nacionalne smerne kode (NDC) in številke narocnika.
nacionalni številski prostor - Je množica vseh številk, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji in s katerim upravlja Agencija na podlagi prvega odstavka 58. clena Zakonu o elektronskih komunikacijah
nacionalni zakupljeni vod - Je zakupljen vod, ki povezuje terminalske opreme uporabnikov (operaterjev) (točka-točka ali točka-več točk) znotraj območja Republike Slovenije.
nacionalno gostovanje ali sledenje - (National Roaming - NR) nacionalni roaming. Dogovor z drugim omrežnim operaterjem javne mobilne telefonije v isti državi ali na istem omrežnem območju. Dogovor o nacionalnem sledenju omogoča enemu operaterju mobilne telefonije, da uporablja omrežje drugega operaterja mobilne telefonije, kar mu omogoča boljšo pokritost prebivalstva in ozemlja in s tem prejšnji komercialni vstop na trg, navadno za čas postavitve lastnega omrežja do njegove zadostne funkcionalnosti.
naprava instrumentalnega pristajalnega sistema za uravnavanje strmine prileta - Je sistem vertikalnega vodenja, vgrajen v instrumentalni pristajalni sistem, ki prikazuje vertikalno odstopanje letala od njegove optimalne poti spuščanja.
naročnik oziroma naročnica - Je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z izvajalcem javnih komunikacijskih storitev sklene pogodbo za uporabo teh storitev oziroma za njihovo zagotavljanje s strani izvajalca.
NAS - Strežnik,ki omogoča neodvisnim ponudnikom storitev, da priključenim strankam zagotovi internetni dostop, strežnik za dostop do omrežja (network access server).
naselja belih lis - (geografska širokopasovna vrzel) so ruralno in redko naseljena območja, kjer pridobitev širokopasovnega priključka ni mogoča ali pa je ponudba omejena zgolj na dostopovne tehnologije višjega cenovnega razreda.
negeografske številke - So številke iz nacrta oštevilcenja, ki niso geografske številke. Med negeografske številke spadajo številke mobilnih storitev, brezplacnih storitev, premijskih storitev in podobno.
negovorni pas frekvenčnega spektra - Je del frekvenčnega spektra telekomunikacijskega signala ali prenosnega medija nad 138kHz, ki je izkoriščen za podatkovni prenos.
nemestna naselja - So vsa druga naselja, ki ne ustrezajo statistični opredelitvi mestnih naselij in naselij v mestnih območjih.
neuspešni klic - Pomeni komunikacijo, pri kateri je bila povezava uspešno vzpostavljena, a ni bilo odgovora oziroma je bil klic kako drugače zaključen v omrežju.
NGN - Storitev naslednje generacije, ki povezuje številne tehnične domene, podpira različne dostopovne terminale in uporablja standardne vmesnike API (next generation network).
NMT - Nordijski sistem mobilne telefonije (Nordic Mobile Telephone System). Analogni omrežni standard, ki so ga oblikovale skandinavske telefonske družbe in v splošnem velja za preživeto tehnologijo. Deluje v frekvenčnem območju 450 MHz ali 900 MHz. Omenjen tudi kot sistem prve generacije.
NRA - Nacionalni regulatorni organ (national regulatory authority).
O
obalna postaja - Je kopenska postaja v pomorski mobilni storitvi.
objekt - Kot del pripadajoče elektronske komunikacijske infrastrukture obsega stavbo ali del stavbe ali samostojne prostore v njej, kjer je nameščena elektronska komunikacijska oprema, pa tudi gradbeni inženirski objekt, ki ga sestavljajo antenski steber oziroma drog z antenskim nosilcem oziroma nosilci, namenjen za pritrjevanje anten, priključenih na pripadajočo elektronsko komunikacijsko opremo, ki je v tem objektu, in ki omogočajo prenos radiofrekvenčnih signalov, vključno s prenosom prek satelitskih
objekt kot del pripadajoče elektronske komunikacijske infrastrukture - Pomeni stavbo ali del stavbe ali samostojne prostore v njej, kjer je nameščena elektronska komunikacijska oprema, pa tudi gradbene inženirske objekte, kot so na primer kabelska kanalizacija, antenski stolp in antena, ki so podrobneje določeni s predpisom iz petega odstavka 7. člena tega zakona
odbojni (pasivni) satelit - Je komunikacijski satelit, ki odbija radiokomunikacijske signale.
odprta komunikacijska omrežja - So javna komunikacijska omrežja, do katerih pod enakimi pogoji lahko dostopajo vsi operaterji.
odprto širokopasovno omrežje - Je širokopasovno omrežje, ki je izgrajeno na podlagi javnozasebnega partnerstva in je kot tako dostopno vsem operaterjem pod enakimi pogoji.
OFDM - Optično frekvenčno razvrščanje (Optical Frequency Division Multiplex ).
oglaševanje - Pomeni objavljanje slikovnih podob z ali brez zvoka, ki so namnejene neposredni ali posredni promociji oziroma pospeševanju pravnega prometa blaga, storitev, nepremeičnin, pravic ali obveznosti, pridobivanja poslovnih partnerjev ali ustvarjanja ugleda in dobrega imena pravne ali fizične osebe.
omrežna priključna točka - Je fizična točka, na kateri ima naročnik dostop do javnega komunikacijskega omrežja; kadar omrežja vključujejo komutacijo ali usmerjanje, se omrežna priključna točka določi s posebnim omrežnim naslovom, ki je lahko povezan s številko ali imenom naročnika.
omrežni dostop - Je fizična in logična povezava terminalske ali druge opreme s telekomunikacijskim omrežjem ali z njegovim delom, kot tudi fizična in logična povezava enega telekomunikacijskega omrežja z drugim omrežjem ali z njegovim delom z namenom pridobitve dostopa do funkcij tega telekomunikacijskega omrežja ali do telekomunikacijskih storitev, ki jih tako omrežje omogoča.
omrežni operater mobilne telefonije - (Mobile Network Operator - MNO) je operater dovoljenjem za uporabo radijskih frekvenc za storitve mobilne telefonije z lastnim radijskim in jedrnim omrežjem. Hkrati je tudi ponudnik storitev mobilne telefonije. Omenjen je lahko tudi kot infrastrukturni operater.
operater - Je pravna ali fizična oseba, ki izvaja pravni in dejanski nadzor nad celoto funkcij, ki so potrebne za zagotavljanje ustreznih telekomunikacijskih storitev.
operater navideznega mobilnega omrežja - (Mobile Virtual Network Operator – MVNO) je operater brez lastnega radijskega omrežja, ki poseduje ostalo, ali večji del potrebne infrastrukture za nudenje storitev pod lastno blagovno znamko ter uporablja lastne medomrežne povezave z ostalimi operaterji.
operater omrežja - Je fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja javno komunikacijsko omrežje ali pripadajoče zmogljivosti ali je obvestil pristojni regulativni organ o nameravanem zagotavljanju javnega komunikacijskega omrežja ali pripadajočih zmogljivosti.
operaterski dostop - Pomeni zagotovitev razpoložljivosti naprav oziroma storitev drugemu operaterju pod določenimi pogoji, bodisi na izključni ali neizključni podlagi, za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev. Med drugim zajema: dostop do omrežnih elementov in pripadajočih zmogljivosti, ki lahko vključuje tudi priključitev opreme s fiksnimi ali nefiksnimi sredstvi (zlasti to vključuje dostop do krajevne zanke ter naprav in storitev, ki so potrebne za zagotavljanje storitev prek krajevne zanke), dostop
operaterski mednarodni zakupljeni vod - Je namenjen povezavi alternativnega operaterja preko omrežja operaterja elektronskih komunikacijskih omrežij v mednarodno omrežje.
označevalni radijski svetilnik - Je oddajnik v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, ki vertikalno seva razločen vzorec in tako zagotavlja letalu informacije o njegovem položaju.
P
palubna komunikacijska postaja - Je mobilna postaja majhne (izhodne) moči v pomorski mobilni storitvi, namenjena za interne komunikacije na ladji ali med ladjo, njenimi reševalnimi čolni in reševalnimi splavi med vajami reševanja z reševalnimi čolni ali med samim reševanjem, ali za komunikacije v skupini vlečenih ali rinjenih ladij, kot tudi za sporočanje navodil pri vezanju in sidranju ladij.
pasivno zaznavalo (senzor) - Je merilni instrument v storitvi satelitskega raziskovanje Zemlje ali v storitvi vesoljskega raziskovanja, ki pridobiva informacije s sprejemanjem radijskih valov naravnega izvora.
podatki o prometu - So kakršnikoli podatki, ki se obdelujejo zaradi prenosa komunikacij v elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega obračunavanja. Podatki o prometu lahko med drugim vsebujejo podatke, ki se nanašajo na usmerjanje, trajanje, čas ali obseg sporočila, uporabljeni protokol, lokacijo terminalske opreme pošiljatelja ali prejemnika, na omrežje, iz katerega sporočilo izvira ali v katerem ponika, na začetek, konec ali trajanje zveze. Vsebujejo lahko tudi format, v katerem se sporočilo pošilja po omrežju.
pomorska mobilna satelitska storitev - Je mobilna satelitska storitev, pri kateri so mobilne zemeljske postaje nameščene na ladjah. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi reševalne postaje in postaje javljalnikov kraja nuje.
pomorska mobilna storitev - Je mobilna storitev med obalnimi postajami in ladijskimi postajami ali med ladijskimi postajami ali med dodanimi palubnimi komunikacijskimi postajami. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi mobilne reševalne postaje in postaje javljalnikov kraja nuje.
pomorska radionavigacijska storitev - Je radionavigacijska storitev, namenjena koristim in varnosti obratovanja ladij.
ponudnik avdiovizualne medijske storitve - Je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev ter je nosilec uredniške in pravne odgovornosti.
ponudnik storitev/preprodajalec - (Service Provider / Resseler - SP) nima svojega omrežja, vseeno pa trži storitve mobilne telefonije pod lastno znamko. V dogovoru z omrežnim operaterjem zakupi kapacitete in uporablja njegovo omrežje. Tudi infrastrukturni operater (MNO), operater navideznega mobilnega omrežja ali operater, ki uporablja storitve nacionalnega gostovanja, je ponudnik storitev, natančneje, v tem primeru je ponudnik storitev vertikalno integrirana maloprodajna enota takšnega operaterja, vendar se v analizi.
poslovni uporabniki - So pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo javno dostopne komunikacijske storitve.
posredovanje klica - (Call Origination) ali originacija, omogoča povezovanje klica od klicočega do klicanega uporabnika in obsega klic od klicočega uporabnika do komutacijskega centra istega ali točke medomrežne povezave drugega operaterja.
postaja - Je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov, vključno s potrebno opremo, potrebnih na enem mestu za izvajanje radiokomunikacijske storitve ali radioastronomske storitve.
postaja javljalnik kraja nuje - Je postaja v mobilni storitvi, katere oddajanja so namenjena za olajševanje iskalnih in reševalnih dejavnosti.
postaja na zrakoplovu - Je mobilna postaja v zrakoplovni mobilni storitvi, ki ni mobilna reševalna postaja, in je nameščena v zrakoplovu.
postaja radijskega svetilnika - Je postaja v radionavigacijski storitvi, katere oddajanja omogočajo mobilni postaji, da določi svoj položaj ali smer glede na postajo radijskega svetilnika.
potrošnik oziroma potrošnica - Je vsaka fizična oseba, ki uporablja ali zaprosi za javno komunikacijsko storitev za namene, ki ne sodijo v njeno poklicno ali pridobitno dejavnosti.
preizkus treh meril - Preizkus treh meril pri katerem je prvo merilo ali obstajajo velike in stalne ovire za vstop na trg elektronskih komunikacij, drugo merilo je struktura trga, ki se ne nagiba k učinkoviti konkurenci v ustreznem časovnem okviru ter tretje merilo, kjer ugotovimo, da samo konkurenčno pravo ni dovolj za odpravo zadevnih tržnih pomanjkljivosti. Test treh meril je kumulativno merilo, kot ga določa Priporočilo Evropske komisije.
prenosljivost številk - Nesprotni administrativni postopek, ki ga lahko izvaja centralno neodvisna organizacija ali porazdeljeno udeleženi mobilni obratovalci.
prikaz identitete kličočega priključka - Priključka je funkcija, ki omogoča klicanemu, da razpozna omrežno priključno točko, iz katere izvira klic, na osnovi številke ali oznake, ki je dodeljena tej omrežni priključni točki.
prikaz identitete priključka v zvezi - Je funkcija, ki omogoča kličočemu, da razpozna omrežno priključno točko, v kateri se zaključuje klic, na osnovi številke ali oznake, ki je dodeljena tej omrežni priključni točki.
prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo - Pomeni besedno ali slikovno predstavljanje blaga, storitev, imena, blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca blaga ali ponudnika storitev v programksih vsebinah, kadar takšno predstavljanje služi za oglaševanje in bi utegnilo zavajati javnost glede svoje narave. Da je bilo prikrito oglaševalsko sporočilo objavljeno z namenom, se šteje zlasti takrat, kadar je bilo objavljeno za plačilo ali podobno nadomestilo.
pripadajoče zmogljivosti - So tiste zmogljivosti, povezane z elektronskim komunikacijskim omrežjem oziroma elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki omogočajo oziroma podpirajo izvajanje storitev po tem omrežju oziroma s to storitvijo. Vključujejo sisteme s pogojnim dostopom in elektronske programske vodnike.
priporočila ITU-T - So priporocila s podrocja telekomunikacij, ki jih sprejema in redno objavlja ITU in so na voljo v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
prizemna digitalna televizija - Radiodifuzna tehnika v prizemnem radijskem omrežju, ki omogoča storitve razpršenega podatkovnega oddajanja na navzdoljni poti in zahteva alternativno tehnično rešitev na navzgornji poti.
prizemna postaja - Je postaja, ki izvaja prizemne radiokomunikacije.
prizemne radiokomunikacije - So vsakršne radiokomunikacije razen vesoljskih radiokomunikacij ali radioastronomije.
programske vsebine - Po ZMed so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije) in avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter množičnega komuniciranja.
promocijsko umeščanje izdelkov - Pomeni kakršnokoli obliko avdiovizualnega komercialnega sporočanja, ki vključuje izdelek, storitev ali njuno blagovno znamko ali sklicevanje nanje, tako da se jih pokaže v programski vsebini, v zameno za plačilo ali podobno nadomestilo.
Q
QoS - Kakovost storitve, skupini učinek lastnosti storitve, ki določa stpnjo zadovoljstva uporabnika storitve (quality of service).
R
radarski svetilnik (radarska signalna naprava) - Je oddajnik-sprejemnik s fiksno navigacijsko točko, ki jo potem, ko jo vzbudi/sproži radar, avtomatično vrne razločen signal, ki se prikaže na zaslonu vzbujajočega/prožilnega radarja, kadar zagotavlja informacije o oddaljenosti, smeri in identifikaciji.
radijska frekvenca - Je del radiofrekvenčnega spektra, ki se uporablja za radiokomunikacije, in je določena z centralno frekvenco in širino radiofrekvenčnega kanala, zgornjo in spodnjo mejo frekvence radiofrekvenčnega kanala ali navedbo posameznih nosilnih frekvenc (analogna radiodifuzija).
radijska oprema - Je naprava ali njen ustrezen del, ki omogoča komuniciranje s pomočjo oddajanja oziroma sprejemanja radijskih valov, in izkorišča radiofrekvenčni spekter, razporejen za prizemne/vesoljske radiokomunikacije.
radijski valovi - So elektromagnetni valovi s frekvencami nižjimi od 3000 GHz, ki se v prostoru širijo brez umetnega vodila.
radijski višinomer - Je radionavigacijska oprema v letalu ali vesoljskem plovilu za ugotavljanje višine letala ali vesoljska plovila nad površino Zemlje ali nad drugo površino.
radioamaterska satelitska storitev - Je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja vesoljske postaje na zemeljskih satelitih za iste namene kot radioamaterska storitev.
radioamaterska storitev - Je radiokomunikacijska storitev za samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje (vzpostavljanje medsebojnih povezav) in tehnične raziskave, ki jo izvajajo radioamaterji, to je pravilno pooblaščene osebe, ki jih zanima radijska tehnika samo iz osebnih nagibov in brez gmotnih koristi.
radioastronomija - Je astronomija na podlagi sprejema radijskih valov vesoljskega izvora.
radioastronomska postaja - Je postaja v radioastronomski storitvi.
radioastronomska storitev - Je storitev, ki vključuje radioastronomijo.
radiodeterminacijska satelitska storitev - Je radiodeterminacijska storitev, ki vključuje uporabo ene ali več vesoljskih postaj. Ta storitev vključuje tudi dovodne povezave za potrebe lastnega delovanja.
radiodeterminacijska storitev - Je radiokomunikacijska storitev, namenjena določanju položaja, hitrosti oziroma drugih lastnosti objekta ali pridobivanje informacij v zvezi s temi parametri s pomočjo lastnosti razširjanja radijskih valov.
radiodifuzija - Je radiokomunikacijska storitev, ki je namenjena za oddajanje in razširjanje radijskih ali televizijskih programov z neposrednim javnim sprejemom v odprtem prostoru brez selektivnega izbiranja. Program ima pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja medije.
radiodifuzna satelitska storitev - Je radiokomunikacijska storitev, pri kateri so signali, ki jih oddajajo ali ponovno oddajajo vesoljske postaje, namenjeni neposrednemu splošnemu javnemu sprejemu. Pojem »neposredni sprejem« obsega tako individualni kot skupinski sprejem.
radiodifuzna storitev - Je radiokomunikacijska storitev, pri katerih so prenosi namenjeni neposrednemu splošnemu javnemu prenosu. Ta storitev lahko vključuje zvokovne prenose, televizijske (slikovne) prenose in druge vrste prenosov.
radiofrekvencno zaščitno razmerje - Je najmanjša vrednost razmerja želenega in neželenega signala na vhodu v sprejemnik pod določenimi pogoji, tako da je določena kakovost sprejema želenega signala dosežena na izhodu iz sprejemnika.
radiofrekvenčni pas - Je del radiofrekvenčnega spektra, ki je omejen z določenima mejnima frekvencama.
radiofrekvenčni spekter - Je omejena naravna dobrina, ki je niz vseh radijskih frekvenc in katerega uporaba je mogoča na način in pod pogoji, ki jih določa zakon ter predpisi, izdani na njegovi podlagi.
radiogoniometrija - Je radiodeterminacija, ki uporablja sprejem radijskih valov za ugotavljanje smeri postaje ali objekta.
radiokomunikacije - So telekomunikacije s pomočjo radijskih valov.
radiokomunikacijske storitve - So elektronske komunikacijske storitve, ki se izvajajo z uporabo radijskih frekvenc.
radiolokacijska storitev - Je radiokomunikacijska storitev, namenjena določitvi položaja objekta v prostoru in času.
radionavigacijska satelitska storitev - Je radionavigacijska storitev, pri kateri sodeluje ena ali več vesoljskih postaj. Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, ki so potrebne za njeno delovanje.
radionavigacijska storitev - Je radiokomunikacijska storitev, pri kateri se radijski valovi uporabljajo za potrebe navigacije, vključno z opozarjanjem na ovire (na primer določanje položaja oziroma vodenje v določeni smeri).
razporeditev (radiofrekvenčnega pasu) - Je vpis danega radiofrekvenčnega pasu v tabelo frekvenčnih razporeditev za uporabo ene ali več prizemnih ali vesoljskih radiokomunikacijskih storitev ali, pod določenimi pogoji, radioastronomska storitev. Ta pojem se uporablja tudi za zadevni radiofrekvenčni pas.
razred oddajanja - Je niz značilnosti oddajanja, označen s standardnimi simboli, npr. tip modulacije glavne nosilne frekvence, modulacijski signal, tip informacije za prenos in tudi, če je primerno, vsaka dodatna značilnost signala.
razvezan dostop do krajevne zanke - Pomeni povsem razvezan dostop do krajevne zanke in sodostop do krajevne zanke, pri čemer ni potrebna sprememba lastništva krajevne zanke.
razvezava lokalne zanke - Zagotavljanje uporabe krajevne zanke konkurenčnim ponudnikom storitev.
rezidenčni uporabniki - So fizične osebe, ki uporabljajo javno dostopne komunikacijske storitve, razen samostojni podjetniki posamezniki.
roaming - Mednarodno gostovanje (roaming) je možnost uporabe mobilnega telefona zunaj omrežja domačega mobilnega operaterja v omrežju tujega operaterja. To pomeni, da lahko uporabnik zunaj države kliče oz. sprejema klice, pošilja in sprejema SMS sporočila ter mu je omogočen dostop do drugih storitev. Slovenski trg za mednarodno gostovanja se nanaša na tuje uporabnike, ki gostujejo v omrežju na območju Slovenije (»visited network«).
S
satelitska povezava - Je radijska povezava med oddajno zemeljsko postajo in sprejemno zemeljsko postajo prek enega satelita. Satelitska povezava obsega eno navzgornjo in eno navzdolnjo povezavo.
satelitski sistem - Je vesoljski sistem, ki uporablja enega ali več umetnih zemeljskih satelitov.
satelitsko omrežje - Je satelitski sistem ali del satelitskega sistema, ki obsega samo en satelit in sodelujočo zemeljsko postajo.
SIM kartica - Modulna kartica za identifikacijo uporabnika (Subscriber Identity Module Card). Uporabniška kartica, ki vsebuje uporabnikove podatke. SIM kartica mora biti aktivirana in vstavljena v mobilni terminal, da ima uporabnik dostop do mobilnega omrežja in storitev.
sistem s pogojnim dostopom - Je vsak tehničen ukrep oziroma ureditev, pri katerem je dostop do zaščitene storitve radiodifuzije v nekodirani obliki pogojen s sklenitvijo naročniškega razmerja ali druge oblike predhodne individualne avtorizacije.
skupna lokacija - Je skupna uporaba objektov oziroma zagotavljanje fizičnega prostora in tehničnih zmogljivosti potrebnih za primerno namestitev in povezavo ustrezne opreme upravičenca.
skupna uporaba objektov oziroma napeljav - Po zakonu pomeni, da mora lastnik objektov oziroma napeljav na podlagi dogovora in ustreznega denarnega nadomestila dopustiti uporabo teh objektov oziroma napeljav na način kot to določa ta zakon.
SLA - (ang. Service Level Agreement) je sporazum o zagotavljanju nivoja kakovosti storitve in predstavlja skupni dogovor o storitvah, nalogah, odgovornostih in jamstvih v zvezi z zagotavljanjem določene storitve ali t.i. opredeljeno »raven storitev«. SLA lahko določajo raven dostopnosti, uporabnosti, učinkovitosti, delovanja, lastnosti storitev in dodatne storitve ter predstavljajo minimum, ki ga lahko operaterji pričakujejo od pogodbenih partnerjev pri zagotavljanju medoperaterskih storitev.
SMS - Storitev kratkih sporočil (Short Message Service). Sistem pošiljanja in prejemanja kratkih tekstovnih sporočil preko mobilnega terminala.
sodostop do krajevne zanke - Pomeni zagotovitev dostopa upravičencu do bakrene krajevne zanke ali krajevne podzanke zavezanca z odobritvijo uporabe frekvencnega spektra bakrenega sukanega para za negovorni pas, pri tem krajevno zanko še naprej uporablja zavezanec za zagotavljanje javnih telefonskih storitev.
soglasje - Je osebna privolitev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
sponzoriranje - Pomeni vsak prispevek s strani fizičnih ali pravnih oseb k financiranju avdiovizualnih medijskih storitev z namenom promocije, uveljavitve imena, blagovne znamke, podobe, dejavnosti ali izdelka.
srednja moč (radijskega oddajnika) - Je povprečna moč, ki jo oddajnik dovede v antenski prenosni vod v časovnem intervalu, dovolj dolgem v primerjavi z najnižjo frekvenco, ki nastane z modulacijo pri normalnih obratovalnih pogojih.
storitev - Je nabor funkcij, ki jih ponudnik nudi uporabnikom.
storitev informacijske družbe - Je storitev, ki se po navadi zagotavlja za plačilo, na daljavo, z elektronskimi sredstvi in na posamezno zahtevo prejemnika storitev. Pri tem
storitev meteorološke podpore - Je radiokomunikacijska storitev za meteorološka, vključno hidrološka, opazovanja in raziskovanja.
storitev satelitskega raziskovanja Zemlje - Je radiokomunikacijska storitev med zemeljskimi postajami in eno ali več vesoljskimi postajami, ki lahko vključuje tudi povezave med vesoljskimi postajami, pri katerih: se informacije v zvezi z značilnostmi Zemlje in njenih naravnih pojavov, vključno s podatki v zvezi s stanjem okolja, pridobivajo prek aktivnih ali pasivnih senzorjev na zemeljskih satelitih; se podobne informacije zbirajo iz opazovalnic v zraku ali na Zemlji; se takšne informacije lahko pošiljajo zemeljskim postajam v okviru zadevnega sistema; je lahko vključeno tudi pošiljanje vprašanj opazovalnicam. Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave za potrebe lastnega delovanja.
storitev standardne frekvence in časovnih signalov - Je radiokomunikacijska storitev za znanstvene, tehnične ali druge namene, ki zagotavlja prenos določenih frekvenc, časovnih signalov ali obojega z določeno natančnostjo, za potrebe splošnega sprejemanja.
storitev standardne frekvence in časovnih signalov prek satelita - Je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja vesoljske postaje na zemeljskih satelitih za iste namene kot storitev standardne frekvence in signala časa. Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, ki so potrebne za njeno delovanje.
storitev vesoljskih raziskav - Je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja vesoljska plovila ali druge objekte v vesolju za potrebe znanstvenih ali tehnično/tehnoloških raziskav.
storitev z dodano vrednostjo - Je vsaka storitev, ki zahteva obdelavo podatkov o prometu ali lokacijskih podatkov, razen podatkov o prometu, ki niso nujno potrebni za prenos komunikacije ali njeno obracunavanje.
storitev za vesoljsko obratovanje - Je radiokomunikacijska storitev, ki se ukvarja izključno z obratovanjem vesoljskih plovil, zlasti z vesoljskim sledenjem, vesoljsko telemetrijo in vesoljskim daljinskim krmiljenjem. Te storitve so navadno zagotovljene v okviru službe, v kateri obratuje vesoljska postaja.
Š
široko-zaslonska televizijska storitev - Je televizijska storitev, ki jo v celoti ali pretežno sestavljajo programi, ustvarjeni ali montirani z namenom prikaza na razširjenem televizijskem zaslonu. Format 16:9 je referenčni format za široko - zaslonsko televizijsko storitev. Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU).
širokopasovno dostopovno vozlišče - Je širokopasovno omrežje, ki je izgrajeno na podlagi javno-zasebnega partnerstva in je kot tako dostopno vsem operaterjem pod enakimi pogoji.
širokopasovno omrežje - Je javno komunikacijsko omrežje, ki omogoča prenos podatkov z visoko hitrostjo.
škodljivo motenje - Je motenje, ki ogroža delovanje radionavigacijske storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki drugače resno poslabša, ovira ali večkrat prekinja radiokomunikacijske storitve, ki delujejo v skladu z državnimi predpisi ali predpisi Evropske skupnosti.
številka - Je niz znakov oziroma števk, črk ali drugih simbolov, lahko tudi v medsebojni kombinaciji za dostop do omrežja ali za identifikacijo omrežja, operaterja, omrežne priključne točke ali drugega elementa omrežja.
številka naročnika - Je številka, ki v javnem komunikacijskem omrežju identificira narocnika, v dolocenih primerih pa tudi uporabnika.
številke brezplačnih storitev - So negeografske številke, pri katerih je klic brezplacen za klicocega, vse stroške, povezane s klicem, pa placa klicani.
številke premijskih storitev - So negeografske številke, pri katerih je klic dražji od obicajnih klicev, da se pokrijejo stroški, ki jih imata klicani in operater pri zagotavljanju te storitve.
številke skrajšanega izbiranja - So tri-, štiri-, pet- ali šestmestne številke, namenjene enotnim evropskim številkam, številkam za klice v sili, številkam za dostop do specificnih nekomercialnih storitev operaterjev in številkam za dostop do posebnih storitev oziroma služb javnega pomena.
številke za klice v sili - So enotna evropska telefonska številka za klice v sili
T
telekomunikacije - So oddajanje, prenašanje, sprejemanje in usmerjanje vseh vrst sporočil v obliki signalov, glasu, slike ali zvokov s primernimi tehničnimi sredstvi.
telekomunikacijske omrežje - So prenosni sistemi, lahko tudi centrale in druga oprema, ki omogoča prenos signalov med določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, kamor med drugim spadajo satelitska omrežja, fiksna in mobilna, govorna in podatkovna prizemna omrežja, omrežja za radijsko in televizijsko radiodifuzijo in omrežja za kabelsko televizijo.
telekomunikacijske storitve - So storitve, ki se jih delno ali v celoti zagotavlja s prenosom in usmerjanjem signalov po telekomunikacijskih omrežjih.
telekomunikacijski vod - Je celotna podzemna ali nadzemna povezava med dvema ali vec točkami, po katerih je možna enosmerna, dvosmerna ali obojesmerna komunikacija.
telemetrija - Je uporaba telekomunikacij za avtomatično prikazovanje ali zapisovanje meritev, pridobljenih na daljavo od merilnega instrumenta.
televizijska prodaja - Pomeni neposredne ponudbe, ki se v zameno za plačilo predvajajo javnosti zaradi preskrbe z blagom, storitvami, nepremičninami, pravicami in obveznostmi.
televizijski program - Pomeni linearno avdiovizualno medijsko storitev, ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine za sočasno spremljanje na podlagi sporeda, ki ga oblikuje ponudnik.
televizijsko prodajno okno - Pomeni širši programski sklop televizijske prodaje, ki brez prekinitve traja najmanj 15 minut, in ga predvaja izdajatelj na televizijskem programu, ki ni namenjen televizijski prodaji.
temno vlakno - Optično vlakno, ki ga strankam zagotavlja operater, vendar brez prenosne opreme. Zanjo mora poskrbeti stranka sama.
terminalska oprema - Je naprava ali njen ustrezen del, ki omogoča komuniciranje in je namenjena za posredno ali neposredno priključitev s katerimi koli sredstvi na vmesnike javnega telekomunikacijskega omrežja.
tirnica (orbita) - Je pot glede na določeni referenčni okvir, ki jo opisuje masno središče satelita ali drugega objekta v vesolju, izpostavljenega predvsem naravnim silam, predvsem sili težnosti.
tranzitni vod - Je zakupljeni vod namenjen za medsebojno povezovanje operaterjev, bodisi nacionalnih ali mednarodnih preko omrežja operaterja elektronskih komunikacijskih omrežij. Pri tranzitnem vodu gre dejansko za povezavo dveh točk medomrežnih povezav.
trojček - (Triple play) ponudba (zvezana ali nezvezana) vključuje tri vrste osnovnih storitev (govor, TV&radio, prenos podatkov), s tem, da so storitve prenosa podatkov vezane na širokopasovni dostop.
troposfersko sipanje - Je razširjanje radijskih valov s sipanjem zaradi nepravilnosti ali nezveznosti v fizikalnih lastnostih troposfere.
U
UMTS - Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (Universal Mobile Telecommunications System) je tretja generacija mobilnega telefonskega sistema. Poleg govornih storitev zaradi hitrega prenosa podatkov omogoča tudi uporabo naprednejših podatkovnih storitev preko (UMTS) mobilnih terminalov. Omenjen tudi kot 3G oziroma sistem tretje generacije.
univerzalna storitev - Je minimalni nabor telekomunikacijskih storitev določene kakovosti, do katerih imajo po dostopni ceni na njihovo zahtevo dostop vsi uporabniki ne glede na njihov kraj bivanja ali poslovanja.
uporabnik oziroma uporabnica - Je fizična ali pravna oseba, ki uporablja ali zaprosi za uporabo javne komunikacijske storitve.
uporabniki - So pravne ali fizične osebe, ki uporabljajo ali zahtevajo telekomunikacijske storitve kot končni uporabniki, ali telekomunikacijski operaterji kot uporabniki telekomunikacijskih storitev drugih.
uporabniško ime - Je enolični identifikator, dodeljen osebam, ko se prijavijo ali registrirajo za storitev internetnega dostopa ali storitev internetne komunikacije.
upravičenec - Je pravna ali fizična oseba, ki izvaja elektronske komunikacijske storitve v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04) (v nadaljnjem besedilu: zakon) in želi razvezan dostop do krajevne zanke oziroma skupno lokacijo.
upravljavec oziroma upravljavka - Pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali katerikoli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. 43.a Vertikalno integrirani operater je operater, ki deluje na različnih nivojih maloprodajnega in veleprodajnega zagotavljanja omrežij in opravljanja storitev.
uredniška odgovornost - Pomeni izvrševanje nadzora nad izborom, organizacijo in časovno umestitvijo programskih vsebin.
uskladitvena oddaljenost - Je razdalja na danem azimutu od zemeljske postaje, izza katere prizemna postaja, ki souporablja isti radiofrekvenčni pas, ne povzroča motečih oddajanj, večjih od dopustnega nivoja, niti ni sama prizadeta zaradi motečih oddajanj.
V
varnostna storitev - Je katerakoli radiokomunikacijska storitev, ki se trajno ali občasno uporablja za varovanje človeških življenj ali imetja.
VDSL - Zelo hiter digitalni naročniški vod (very high bit rate digital subscriber line).
vertikalno integrirani operater - Je operater, ki deluje na različnih nivojih maloprodajnega in veleprodajnega zagotavljanja omrežij in opravljanja storitev.
vesoljska postaja - Je postaja, nameščena na objektu, ki je zunaj ali je namenjen, da bo zunaj, ali je bil zunaj večinskega dela Zemljine atmosfere.
vesoljske radiokomunikacije - So vsakršne radiokomunikacije, ki vključujejo uporabo ene ali več vesoljskih postaj ali uporabo enega ali več odbojnih (pasivnih) satelitov ali drugih vesoljskih objektov.
vesoljski sistem - Je vsaka skupina delujočih zemeljskih postaj, ki uporablja vesoljske radiokomunikacije za določene namene.
visokoleteča aeronavtična ploščad - Je postaja na objektu, ki je na višini od 20 km do 50 km nad Zemljo in na nazivni fiksni točki glede na Zemljo.
vmesnik - Je omrežna priključna točka, ki kot fizična povezovalna točka omogoča uporabniku dostop do javnega telekomunikacijskega omrežja, ali radijski vmesnik, ki specificira radijsko pot med radijsko opremo.
vmesnik aplikacijskega programa (API) - Je programski vmesnik med aplikacijami, ki jih zagotavljajo radiodifuzijske hiše ali izvajalci storitev, in viri v zmogljivejši digitalni televizijski opremi za digitalne televizije in radijske storitve.
VPN - (ang. Virtual Private Network) je elektronska komunikacijska storitev, ki nudi naročnikom na videz zasebno omrežje, realizirano z viri javnega omrežja. Zagotavlja jo ponudnik telekomunikacijskih storitev.
vzorčenje - Zajem vzorcev zveznega (analognega) signala v diskretnih časovnih intervalih.
W
WiFi - Brezžična vernost, standard IEEE za brezžične lokalne komunikacije (wireless fidelity).
WiMAX - Svetovna medsebojna obratovalnost mikrovalovnega dostopa, brezžično mestno omrežje po standardu IEEE 802.16 (worldwide interoperability for microwave access).
Z
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij - Je vzpostavitev, upravljanje, nadzor ali zagotavljanje razpoložljivosti takega omrežja.
zaključevanje klica - (Call Termination) ali terminacija, omogoča povezovanje klica do klicanega od klicočega uporabnika in obsega klic od komutacijskega centra istega ali točke medomrežne povezave drugega operaterja do klicanega uporabnika.
zakonito prestrezanje komunikacij - Je postopek, odrejen na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, ali zakona, ki ureja Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo, pri katerem se zbira vsebino, okoliščine in dejstva, povezane s komunikacijami na določeni točki v javnem komunikacijskem omrežju.
zakupljeni vodi - So vrsta telekomunikacijskih zmogljivosti, ki uporabniku omogočajo transparentne prenosne povezave med omrežnimi priključnimi točkami brez funkcije preklapljanja, ki bi bila uporabniku na voljo kot del funkcij zakupljenega voda.
zavezanec - Je operater javnega telefonskega omrežja s pomembno tržno močjo za razvezan dostop do krajevne zanke, ki mu je v skladu s 23. členom zakona naložena obveznost zagotavljanja preglednosti.
ZEKom - Zakon o elektronskih komunikacijah.
zemeljska postaja - Je postaja, nameščena na površju Zemlje ali v glavnem delu Zemljinega ozračja in je namenjena za komunikacijo z eno ali več vesoljskimi postajami, ali z eno ali več postajami iste vrste prek enega ali več odbojnih pasivnih satelitov ali drugih objektov v vesolju.
zemeljska postaja na zrakoplovu - Je mobilna zemeljska postaja v zrakoplovni mobilni satelitski storitvi, ki je nameščena v zrakoplovu.
zmogljivejša digitalna televizijska oprema - So naprave, ki se lahko postavijo na televizijske sprejemnike in priključijo nanje, ali integrirani digitalni televizijski sprejemniki, ki lahko sprejemajo digitalne in teraktivne televizijske storitve.
ZPSto - Zakon o poštnih storitvah.
zrakoplovna mobilna (OR) storitev - Je zrakoplovna mobilna storitev za komunikacije, vključno s komunikacijami za koordinacijo poletov predvsem zunaj notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti.
zrakoplovna mobilna (R) storitev - Je zrakoplovna mobilna storitev, rezervirana za komunikacije v zvezi z varnostjo in regularnostjo poletov, predvsem vzdolž notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti.
zrakoplovna mobilna satelitska (OR) storitev - Je zrakoplovna mobilna satelitska storitev za komunikacije, vključno s komunikacijami za koordinacijo poletov, predvsem zunaj notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti.
zrakoplovna mobilna satelitska (R) storitev - Je zrakoplovna mobilna satelitska storitev, rezervirana za komunikacije v zvezi z varnostjo in regularnostjo poletov, predvsem vzdolž notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti.
zrakoplovna mobilna satelitska storitev - Je mobilna satelitska storitev, v kateri so mobilne zemeljske postaje nameščene na zrakoplovih. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi mobilne reševalne postaje in postaje javljalnikov kraja nuje.
zrakoplovna mobilna storitev - Je mobilna storitev med zrakoplovnimi postajami in postajami na zrakoplovih ali med postajami na zrakoplovih, v kateri lahko sodelujejo tudi reševalne mobilne postaje. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi postaje javljalnikov kraja nuje na odrejenih radijskih frekvencah za klice v nuji ali nesreči.
zrakoplovna postaja - Je kopenska postaja v zrakoplovni mobilni storitvi. V nekaterih primerih je lahko zrakoplovna postaja nameščena na primer na ladji ali na pomorski ploščadi.
zrakoplovna radionavigacijska storitev - Je radionavigacijska storitev v korist in za varno obratovanje zrakoplovov.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.