Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Nadzor in spori

Nadzor in spori

Agencija skladno z ZPSto-2 rešuje spore v upravnem postopku med udeleženci v poštni dejavnosti, če se spor nanaša na pravice in obveznosti, ki jih določa zakon, na njegovi podlagi izdani predpisi in splošni akti.

Nadzor nad določbami ZPSto-2 opravljajo pooblaščene osebe agencije.

Spori

Na področju poštne dejavnosti agencija rešuje spore med uporabniki in izvajalci poštnih storitev ter med izvajalci samimi, če se spor nanaša na pravice in obveznosti, ki jih določa zakon, na njegovi podlagi izdani predpisi in splošni akti. Več o specifikah sporov med uporabniki in izvajalci poštnih storitev si lahko preberete tukaj.

 

Agencija si prizadeva rešiti spor najprej z uvedbo posredovalnega postopka. Če katera od strani nasprotuje posredovanju agencije, ali to ne pripelje do poravnave ali sporazuma med stranmi ter o isti zadevi ni bil sprožen sodni postopek, agencija na predlog katere koli strani, ali po uradni dolžnosti nadaljuje postopek reševanja spora in o sporu odloči z odločbo. Agencija izda odločbo v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v štirih mesecih.

Nadzor

Pooblaščene osebe agencije nadzirajo izvajanje določb ZPSto-2, ki se nanašajo na izvajanje in kakovost univerzalne storitve, dostop do poštnega omrežja, splošne pogoje in oblikovanje cen izvajalca univerzalne storitve, prepoved subvencioniranja in na vodenje računovodstva izvajalcev univerzalne storitve ter izvajanje vseh posamičnih aktov, ki jih izdaja agencija v okviru svojih pristojnosti.

Pooblaščene osebe agencije imajo pravico in dolžnost:

  • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
  • postopati kot prekrškovni organ in predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška,
  • izreči globe za prekršek,
  • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
  • začasno prepovedati nadaljnje izvajanje dejavnosti, če se ne izvaja v skladu z zakonom.


Pooblaščene osebe samostojno izvajajo nadzor, vodijo upravni postopek ter izdajajo odločbe in sklepe v upravnem postopku. Delujejo v skladu z ZPSto-2, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.