Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Univerzalna storitev

Univerzalna storitev

Republika Slovenija v javnem interesu zagotavlja vsem uporabnikom poštnih storitev na njenem celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, ki se sme prekiniti le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca.

 

V nabor univerzalne storitve sodijo:

  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg,
  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg,
  • storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke,
  • prenos pošiljk za slepe in slabovidne.

Z univerzalno storitvijo se vsem uporabnikom zagotavlja najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe.

 

Agencija spremlja kakovost in način izvajanja univerzalne storitve ter je pristojna za sprejem ukrepov v primerih nepravilnega izvajanja univerzalne storitve. Na vsako spremembo cen ali splošnih pogojev mora dati soglasje agencije.

Izvajalci univerzalne storitve

Izvajalca univerzalne storitve imenuje agencija. Agencija lahko imenuje izvajalca za vsako poštno storitev, ki se izvaja kot del univerzalne storitve, ali pa za več teh storitev skupaj. Prav tako lahko imenuje izvajalca za posamezni del Slovenije, ali pa za celotno državo.

 

Agencija izda izvajalcu univerzalne storitve odločbo na podlagi analize stanja ali javnega razpisa. Do leta 2023 je izvajalec univerzalne storitve, za vse storitve iz nabora univerzalne poštne storitve, ki se izvajajo v notranjem in čezmejnem poštnem prometu, na celotnem ozemlju Republike Slovenije Pošta Slovenije d.o.o., ki ji je agencija izdala odločbo na podlagi analize stanja.

Splošni pogoji izvajanja univerzalne storitve

Izvajalec univerzalne storitve mora pred uveljavitvijo splošnih pogojev pridobiti soglasje agencije in jih objaviti na svojih spletnih straneh ter v poslovnih prostorih.

 

 

Izjeme pri izvajanju univerzalne storitve

Agencija s Splošnim aktom o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve določi izjeme glede na okoliščine in zemljepisne pogoje ter pogoje zanje. V splošnem aktu so upoštevana določila Zakona o poštnih storitvah ter naslednji elementi:

  • nevarnost nastanka socialnih razlik za uporabnike, ki so deležni izjem pri vročanju poštnih pošiljk,
  • veliko število gospodinjstev, ki jim Pošta Slovenije poštne pošiljke vroča preko izpostavljenih predalčnikov in so tako predmet izjem,
  • veliko število uporabnikov, ki so nezadovoljni z vročanjem preko izpostavljenih predalčnikov,
  • ekonomske posledice tako na delovanje Pošte Slovenije kot tudi za uporabnike (fizične in pravne osebe).

Glede na določila splošnega akta so lahko izjeme pri izvajanju univerzalne storitve trajne ali začasne, in sicer zaradi:

  • oteženega dostopa ali
  • skrbi za zdravje in varnost dostavljalca.

Vsak uporabnik poštnih storitev, ki nima zagotovljenega vročanja in dostave na dom, ima  v skladu s 39. členom Zakona o poštnih storitvah pravico do ugovora v zvezi z vročanjem in dostavo v izpostavljeni predalčnik ali v prostorih kontaktne točke. Istočasno ima pravico do ugovora tudi v primeru bistveno spremenjenih okoliščin (izboljšana infrastruktura, odstranjene ovire, dovoljen prehod čez zemljišče v zasebni lasti, zagotovljena varnost za vročevalca in druge primerljive okoliščine), če izvajalec univerzalne storitve kljub temu, da je bil obveščen o bistveno spremenjenih okoliščinah, ni začel z vročanje in dostavo na dom ali v prostore fizične ali pravne osebe.

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.