Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Podzakonski akti

Podzakonski akti

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o elektronskih komunikacija ZEKom in ZEKom-1:

I. Splošni akti

 • Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov (Ur. l. RS, št. 107/13)
 • Splošni akt o razčlenjenem računu (Ur. l. RS, št. 99/13)
 • Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4) (Ur. l. RS, št. 10/18 in 46/19) - neuradno prečiščeno besedilo
 • Splošni akt o varnosti omrežij in storitev ter delovanje v izjemnih stanjih (Ur. l. RS, št. 75/13 in 64/15) - neuradno prečiščeno besedilo
 • Splošni akt o zavarovanju hranjenih podatkov (Ur. l. RS, št. 75/13)
 • Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Ur. l. RS, št. 68/13, 48/18 )
 • Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve (Ur. l. RS, št. 62/13, obrazec)
 • Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke (Ur. l. RS, št. 62/13)
 • Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (Ur. l. RS, št. 77/16 in 58/19)
 • Splošni akt o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe (Ur. l. RS, št. 62/13 in 43/17)
 • Splošni akt o posredovalnem postopku (Ur. l. RS, št. 62/13)
 • Splošni akt o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (Ur. l. RS, št. 44/13)
 • Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj (Ur. l. RS, št. 44/13)
 • Sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 41/13)
 • Splošni akt o razvrščanju programov digitalne radijske in televizijske distribucije (Ur. l. RS, št. 48/13)
 • Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Ur. l. RS, št. 31/13, 21/16, 15/17 in 72/18)
 • Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Ur. l. RS, št. 30/13 (33/13 popr., 40/13 popr.), 81/14, 21/16, 63/16, 64/19)
 • Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (Ur. l. RS, št. 27/18)

 • Splošni akt o prenosljivosti številk (Ur. l. RS, št. 62/13, št. 23/18 in 77/18)

 • Splošni akt o načrtu oštevilčenja (Ur. l. RS, št. 62/13 , 107/13, in 41/18 )

 • Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni dostop do interneta  (Ur. l. RS, št. 27/2018)

 • Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Ur. l. RS, št. 62/13)

 • Splošni akt o pretvorbi številk v ENUM - številke (Ur. l. RS, št. 62/13)

 • Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt (Ur. l. RS, 62/13 in 72/18)

 • Splošni akt o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov  oštevilčenja (Ur. l. RS, št. 62/13 in 72/18)

 • Splošni akt o pogojih za medobratovalnost digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (Ur. l. RS, št. 136/06)

 • Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Ur. l. RS, št. 27/2018)

 • Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih (Ur. l. RS, št. 67/15)

 • Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur. l. RS, št. 9/18)

 • Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture (Ur. l. RS, št. 12/18)

 • Splošni akt o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in izvedbi dostopovnih in razdelilnih točk (Ur. l. RS, št. 39/18)

 • Splošni akt o spremljanju in nadzoru porabe podatkovnih storitev (Ur. l. RS, št. 9/2018)

 • Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 54/2019)
   

II. Uredbe

 • Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Ur. l. RS, št. 69/13, 1/17)

 • Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide (Ur. l. RS, št. 92/10)

 • Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo (Ur. l. RS, št. 79/13)

 • Uredba o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe (Ur. l. RS, št. 61/05)

III. Pravilniki

 • Pravilnik o radijski opremi (Ur. l. RS št. 3/16)
 • Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 (Ur.l. RS, št. 17/2018)

 • Pravilnik o objektih in njihovi razčlenitvi v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti (Ur. l. RS, št. 100/05)

 • Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov (Ur. l. RS, št. 101/05 in 92/10)

 • Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje informacij (Ur. l. RS, št. 89/13)

 • Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Ur. l. RS, št. 19/18).

 • Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (Ur. l. RS, št. 103/09)

 • Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 11/15)

 

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1):

 • Pravilnik o radijski opremi (Ur. l. RS št. 3/16)

 

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o poštih storitvah ZPSto-2:

I. Splošni akti

 • Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 47/10 in št. 14/17 ) - neuradno prečiščeno besedilo

 • Splošni akt o posredovalnem postopku med udeleženci v poštni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 55/10)

 • Splošni akt o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 22/2010, 58/13)

 • Splošni akt o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik (Ur. l. RS, št. 22/10, 65/14)

 • Splošni akt o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja (Ur. l. RS, št. 29/10)

 • Splošni akt o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 47/10)

II. Uredbe

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah čezmejne dostave paketov (Ur. l. RS, št. 3/2019)
   

III. Pravilniki in navodila

 • Pravilnik  o izdajanju poštnih vrednotnic (Ur. l.RS, št. 22/10 in št. 32/16) - neuradno prečiščeno besedilo

 • Pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 109/09)

 • Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/15)

 • Navodilo o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino (Ur. l. RS, št. 47/10)

 

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o medijih ZMed in Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ZAvMS:

 • Splošni akt o zaščiti otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo (Ur. l. RS, št. 84/13); besedilo v angleškem jeziku
 • Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 95/06 in 25/07)

 • Metodologija nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov (Ur. l. RS, št. 31/12)

 • Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Ur. l. RS, št. 35/12)

 • Pravilnik o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike (Ur.l. RS, št. 50/14)

 • Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Ur. l. RS, št. 77/02)

 • Pravilnik o programih posebnega pomena (Ur. l. RS, št. 85/02)

 • Uredba o načinu in kriterijih za oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov (Ur. l. RS, št. 105/01)

 • Uredba o merilih in pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Ur. l. RS, št. 105/01)

 • Splošni akt o načinu ugotavljanja pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemnimi radijskimi ali televizijskimi programi, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo (Ur. l. RS, št. 138/06)

 • Sklep o določitvi seznama najpomembnejših dogodkov (Ur. l. RS, št. 18/03)

 • Statut Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/06 in 9/12)

 • Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju ( Ur. l. RS, št. 44/12)

 • Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Ur. l. RS, št. 72/12)

 • Splošni akt o tematskih televizijskih programih (Ur. l. RS, št. 67/16)

 

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o železniškem prometu ZZelP:

 • Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 44/16);

 • Uredba o kategorizaciji prog (Ur. l. RS, št. 4/09 (5/09 popr.), 62/11, 66/12);

 • Splošni akt o določitvi roka za odgovor na prošnje za dodatne storitve v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 52/18)

 

Ostalo:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.