Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Obveznosti televizijskih programov

Obveznosti televizijskih programov

Zakon o medijih in Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah izdajateljem televizijskih programov nalagata določene obveznosti. Njihovo izvajanje nadzoruje agencija v okviru strokovnega in inšpekcijskega nadzora. Za televizijske programe RTV Slovenija in televizijske programe posebnega pomena so nekatere zahteve strožje.

Letna poročila

Izdajatelji televizijskih programov morajo vsako leto:  

  • do konca meseca marca agenciji poslati pisno poročilo o izvajanju dejavnosti in uresničevanju programske zasnove (14. člen ZMed),
  • do konca meseca februarja ministrstvu, pristojnemu za kulturo, in agenciji posredovati podatke o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, znotraj katerega morajo biti posebej prikazani podatki o deležih lastne produkcije, slovenskih avdiovizualnih del, avdiovizualnih del neodvisnih producentov in novih evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, izdelanih v zadnjih petih letih (18. člen ZAvMS).

Zaščita otrok in mladoletnikov

Zaščito otrok in mladoletnikov podrobno opredeljuje 14. člen Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki med drugim določa, da:

  • se v televizijskih programih ne sme predvajati programskih vsebin, ki bi lahko resno škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, zlasti vsebin, ki vsebujejo pornografijo ali neupravičeno prikazujejo nasilje,
  • je predvajanje potencialno škodljivih vsebin dopustno, če je s tehničnimi sredstvi in primerno izbranim časom predvajanja omejeno, tako da otroci in mladoletniki v normalnih razmerah do njih nimajo dostopa  →  vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 12. leta, se smejo začeti predvajati po 21. uri, vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta, po 22. uri in vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 18. leta, po 24. uri - vendar pa se tovrstne vsebine lahko predvajajo najkasneje do 5. ure,
  • so izdajatelji televizijskih programov dolžni pred predvajanjem potencialno škodljivih vsebin objaviti ustrezno akustično in vizualno opozorilo, med predvajanjem pa mora biti takšna vsebina ves čas označena z ustreznim vizualnim simbolom (minister, pristojen za medije, s podzakonskim predpisom določi akustično in vizualno opozorilo, vizualni simbol in način objavljanja).

Zaščito otrok in mladoletnikov opredeljujeta tudi Pravilnik o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike in Splošni akt o zaščiti otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in v avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, ki je nastal na podlagi Strokovnih podlag za zaščito otrok in mladoletnikov pred potencialno škodljivimi programskimi vsebinami in Priporočil za varno uporabo avdiovizualnih medijskih vsebin, ki jih najdete tukaj.

Lastna produkcija

Delež lastne produkcije podrobno opredeljuje 85. člen Zakona o medijih, ki med drugim določa, da:

  • mora delež lastne produkcije obsegati najmanj 20 odstotkov dnevnega oddajnega časa, od tega najmanj 60 minut med 18. in 22. uro,
  • mora biti ponovitev televizijske oddaje mora jasno označena; v delež lastne produkcije pa se všteva samo prva ponovitev oddaje, razen ponovitev televizijskih pogovornih programov.

Lastno produkcijo opredeljuje tudi Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije.

Slovenska glasba

Delež slovenske glasbe podrobno opredeljuje 86. člen Zakona o medijih, in sicer mora slovenska glasba oziroma glasbena produkcija slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev predstavljati:

  • najmanj 20 odstotkov vse dnevno predvajane glasbe vsakega televizijskega programa,
  • najmanj 40 odstotkov v televizijskih programih RTV Slovenija,
  • najmanj 25 odstotkov v televizijskih programih posebnega pomena.

Zahteve ne veljajo za televizijske programe, ki so namenjeni madžarski in italijanski narodni skupnosti.

Avdiovizualna dela

Agencija nadzoruje deleže slovenskih avdiovizualnih del, evropskih avdiovizualnih del ter evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letnem oddajnem času.

 

Podrobne zahteve v zvezi z deleži slovenskih avdiovizualnih del najdete v 87. in 92. (razen prvega odstavka, ki ne velja več) členu Zakona o medijih ter v zvezi z deleži evropskih avdiovizualnih del oz. del neodvisnih producentov v 16. in 17. členu Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah.

 

Slovenska avdiovizualna dela opredeljuje tudi Uredba o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del.

Televizijsko oglaševanje

Pojem televizijskega oglaševanja in oblike avdiovizualnih komercialnih sporočil podrobno opreduljuje Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (19.-32. čl.), v nekaterih segmentih pa še vedno veljajo tudi določbe Zakona o medijih.

 

Avdiovizualna komercialna sporočila morajo biti jasno prepoznavna in ne smejo uporabljati tehničnih postopkov, ki uporabnikom ne omogočajo zavestnega zaznavanja takšnih sporočil. Prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo je prepovedano.

 

Televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja morata biti jasno razpoznavna, tako da ju je mogoče razločiti od uredniško oblikovanih vsebin. Zato morata biti objavljena v posebnih blokih, tako da sta optično in zvočno jasno ločena od drugih programskih vsebin.

 

Skupni obseg televizijskega oglaševanja in televizijske prodaje v televizijskem programu ne sme preseči 12 minut v okviru posamezne ure.

 

Kadar gre za televizijske programe RTV Slovenija, skupni obseg televizijskega oglaševanja in televizijske prodaje ne sme preseči 10 minut v okviru vsake posamezne ure, v času med 18. in 23. uro pa ne sme preseči 7 minut v okviru vsake posamezne ure.

 

Televizijski programi RTV Slovenija in programi s statusom posebnega pomena ne smejo prekinjati s televizijskim oglaševanjem in televizijsko prodajo televizijskih programskih enot, kot so celovečerni ter televizijski filmi (razen serijskih filmov, nanizank in razvedrilnih oddaj), dnevnoinformativnih oddaj in oddaj, ki imajo kulturni, umetniški, znanstveni ali izobraževalni značaj.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.