Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Kako pridobiti pravico za digitalno oddajanje?

Kako pridobiti pravico za digitalno oddajanje?

Kako pridobiti pravico za digitalno oddajanje?

 

Pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki lahko izdajatelj pridobi na javnem razpisu, ki ga izvede agencija.

 

Pričetek javnega razpisa

 

Javni razpis je uveden s sklepom, ki ga izda agencija v soglasju s Svetom za radiodifuzijo RS. Sklep o uvedbi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani agencije, razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci, pa se objavi na spletni strani agencije.


V razpisni dokumentaciji so podrobneje obrazloženi pogoji in merila, na podlagi katerih se bo ponudbe ocenjevalo.

 

Rok za oddajo ponudb in javno odpiranje

 

Rok za predložitev ponudb je običajno 60 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS, ponudbe pa morajo prispeti na naslov agencije. Ponudbo, ki prispe na naslov agencije po izteku roka, agencija vrne pošiljatelju.

 

Po izteku roka komisija za vodenje javnega razpisa na javnem odpiranju odpre vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe.

 

Ocenjevanje ponudb

 

Po javnem odpiranju komisija preveri, ali posamezna ponudba in vsi dokumenti v njej ustrezajo zahtevam zakona in razpisne dokumentacije. Preveri tudi, ali ponudnik izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v sklepu oziroma razpisni dokumentaciji. Ponudbe, ki ne ustrezajo zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, se izloči iz nadaljnjega postopka.

 

Komisija popolne ponudbe oceni skladno z merili, za ocenjevanje katerih je pristojna, in sestavi poročilo o oceni ponudb. Popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni pošlje Svetu za radiodifuzijo RS, ki poda obrazložen predlog izbire.

 

Odločba o podelitvi pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki

 

Na podlagi obrazloženega predloga Sveta za radiodifuzijo RS agencija izda odločbo, s katero izbranemu ponudniku podeli pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki na razpisanem območju.

 

Dodatne programske zahteve

 

Izbranemu ponudniku se po zaključenem javnem razpisu po uradni dolžnosti dopolni tudi dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti. Vanj se vpišejo dodatne programske zahteve, ki izhajajo iz programskih pogojev, ki so bili del javnega razpisa in jih je v svojem programu dolžan upoštevati.

 

Agencija vodi javni razpis ob smiselni uporabi določb Zakona o elektronskih komunikacijah, ki urejajo javne razpise za analogno radiodifuzijo, pogoje in merila za izbiro med ponudniki pa ureja 104.a člen Zakona o medijih.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.