Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Potek javnega razpisa za pridobitev radijske frekvence

Potek javnega razpisa za pridobitev radijske frekvence

Za razširjanje radijskega programa z uporabo radijskih frekvenc mora izdajatelj pridobiti odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzijo. Izda jo agencija na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa.

Začetek javnega razpisa

Javni razpis se začne s sklepom, ki ga izda agencija v soglasju s Svetom za radiodifuzijo. Sklep o uvedbi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani agencije. Razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci pa se objavi na spletni strani agencije.

 

V razpisni dokumentaciji so podrobneje obrazloženi pogoji in merila, na podlagi katerih se bo ponudbe ocenjevalo. Za ocenjevanje nekaterih meril je pristojna agencija, merila v zvezi s programskimi vsebinami pa ocenjuje Svet za radiodifuzijo.

Rok za oddajo ponudb in javno odpiranje

Rok za predložitev ponudb je običajno 60 dni od objave sklepa v Uradnem listu, ponudbe pa morajo prispeti na naslov agencije. Ponudbo, ki prispe na naslov agencije po izteku roka, agencija vrne pošiljatelju. Po izteku roka komisija za vodenje javnega razpisa na javnem odpiranju odpre vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe.

Ocenjevanje ponudb

Po javnem odpiranju komisija preveri, ali posamezna ponudba in vsi dokumenti v njej ustrezajo zahtevam zakona in razpisne dokumentacije. Preveri tudi, ali ponudnik izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v sklepu oziroma razpisni dokumentaciji. V nadaljevanju oceni ponudbe po merilih iz razpisne dokumentacije.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.