Kako pridobiti status programa posebnega pomena?

Kako do statusa lokalnega ali regionalnega programa posebnega pomena?

Postopek podelitve statusa lokalnega ali regionalnega programa posebnega pomena vodi agencija, prične pa se na zahtevo izdajatelja radijskega ali televizijskega programa.

 

Agencija v postopku strokovnega nadzora preveri, ali izdajatelj izpolnjuje pogoje za pridobitev želenega statusa.

 

Odločbo o dodelitvi statusa lokalnega oziroma regionalnega radijskega ali televizijskega programa izda agencija po predhodnem mnenju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

 

Vloga mora vsebovati:

 • zahtevek oz. predlog,
 • navedbo morebitnega pooblaščenca oz. zakonitega zastopnika,
 • ime vlagatelja in njegov naslov oz. sedež.

Vlogi mora vlagatelj priložiti:

 • akt o ustanovitvi programskega odbora,
 • programsko zasnovo,
 • predvideno tedensko programsko shemo,
 • aktualen tedenski spored programa.

Če lokalni oziroma regionalni radijski ali televizijski program več ne izpolnjuje predpisanih pogojev, lahko agencija status z odločbo odvzame in o tem obvesti Ministrstvo za kulturo.

 

Več o pogojih za pridobitev statusa lokalnega oziroma regionalnega programa posebnega pomena lahko preberete v 77., 78. in 79. členu Zakona o medijih in Pravilniku o programih posebnega pomena.

Kako do statusa študentskega programa posebnega pomena?

Postopek podelitve statusa študentskega programa posebnega pomena vodi agencija, začne pa se na zahtevo izdajatelja radijskega ali televizijskega programa. Status študentskega radijskega ali televizijskega programa z odločbo dodeljuje in odvzema agencija ter o tem obvešča Ministrstvo kulturo.

 

Vloga mora vsebovati:

 • zahtevek oz. predlog,
 • navedbo morebitnega pooblaščenca oz. zakonitega zastopnika,
 • ime vlagatelja ter njegov naslov oz. sedež.

Vlogi mora vlagatelj priložiti:

 • pravne akte, ki določajo, da izdajatelj uporablja presežek prihodkov nad odhodki samo za dejavnost, za katero je ustanovljen, in način delovanja medija,
 • način in pogoje za imenovanje in razreševanje odgovornega urednika, pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom, osnovna medsebojna razmerja znotraj uredništva in stopnjo avtonomije uredništva pri urejanju razmerij znotraj uredništva v skladu z določili Zakona o medijih,
 • izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
 • programsko zasnovo in tedensko programsko shemo, iz katerih je razvidno, ali so programske vsebine pretežno namenjene študentski javnosti in/ali program vsebuje zahtevane programske vsebine za študentske programe,
 • seznam programskih sodelavcev, ki izkazuje, da je večina sodelavcev, ki ustvarjajo in razširjajo programske vsebine študentskega programa, študentov.

Pridobitev statusa študentskega programa posebnega pomena ureja 80. člen Zakona o medijih in Pravilniku o programih posebnega pomena.

Nepridobitni radijski in televizijski programi posebnega pomena

Odločbo o dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo izda Ministrstvo za kulturo.

 

Več o pogojih za pridobitev statusa nepridobitnega programa posebnega pomena lahko preberete v 81. členu Zakona o medijih in Pravilniku o programih posebnega pomena.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.