Večer: nadzor medijev

Petek, 05.12.2014

Agencija odgovarja novinarju Marku Kovačeviču.

 

Kakšne pristojnosti ima AKOS pri nadzoru medijev? Katere elektronske medije lahko nadzoruje? Katere kršitve lahko ugotavlja? Kakšne ukrepe zoper medijske hiše lahko izreče?

Odgovore na ta vprašanja lahko preberete na spletni strani agencije.

Naj dodamo še pojasnilo, da je agencija dobila pristojnosti za inšpekcijski in prekrškovni nadzor po Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) s sprejemom tega zakona konec leta 2011, prve postopke po ZAvMS pa je začela izvajati v letu 2012. Pred tem teh pristojnosti ni imela, izvajala je samo postopke strokovnega nadzora po Zakonu o medijih (ZMed), ki tudi še izvaja.  Za inšpekcijski in prekrškovni nadzor po ZMed pa je pristojen Inšpektorat za medije pri Ministrstvu za kulturo.

V zvezi z ukrepi, ki jih agencija lahko izreče, je treba dodati, da so ti različni za različne vrste postopkov. V postopkih strokovnega nadzora je agencija v primeru ugotovljenih kršitev dolžna izvajati sankcioniranje v treh postopkovnih korakih. V prvem koraku je dolžna izdajatelja opozoriti in mu odrediti rok za odpravo nepravilnosti. V drugem koraku, to je po poteku roka za odpravo nepravilnosti iz prve odločbe, agencija preveri, ali so bile nepravilnosti odpravljene. Če nepravilnosti niso bile odpravljene, agencija začasno prekliče dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti v določenem časovnem intervalu. V zadnjem koraku, po poteku roka za odpravo nepravilnosti iz druge odločbe, agencija ponovno preveri, ali so bile nepravilnosti odpravljene. Če nepravilnosti niso bile odpravljene, agencija razveljavi dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti. V postopkih inšpekcijskega nadzora agencija v primeru ugotovljenih kršitev, naloži odpravo kršitev v določenem roku. Če nepravilnosti niso bile odpravljene v določenem roku, lahko inšpektor izvede postopek izvršbe s prisilitvijo. V postopkih prekrškovnega nadzora agencija v primeru ugotovljenih kršitev izreče globo, lahko tudi opomin ali opozorilo.

Katere kršitve zakonodaje v medijskih hišah so najpogostejše? Iz katerih področij je največ kršitev? Ali kršitelji ugotovljene napake tudi odpravijo, se te kasneje ne ponavljajo več? Ali se slovenske medijske hiše (televizije) dosledno držijo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah? Kakšna je vaša ocena, kako je omenjeni zakon in AKOS spremenil (izboljšal) slovenske medije?

Agencija vse odločitve (odločbe, sklepi) v  nadzornih postopkih objavlja na spletni strani. Hiter pregled pokaže, da je agencija v zadnjih letih po ZAvMS izvedla največ postopkov povezanih z določbami o deležih avdiovizualnih (AV) del ter z določbami o oglaševanju.  Preverjala je tudi v tujini registrirane TV programe, ki se razširjajo v Sloveniji. Največ glob je bilo izrečenih zaradi ugotovljenih kršitev različnih določb v zvezi z oglaševanjem. Po ZMed je agencija izvedla največ postopkov povezanih z določbami iz dovoljen za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti in določbami o deležih slovenskih AV del v televizijskih programih.

Koliko kršitev 1. odstavka 14. člena zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ki določa, da se v televizijskih programih se ne sme predvajati programskih vsebin, ki bi lahko resno škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, zlasti takšnih vsebin, ki vsebujejo pornografijo ali neupravičeno prikazujejo nasilje), je doslej ugotovil AKOS? Lahko naštejete primere?

Agencija po ZAvMS še ni zaključila nobenega postopka v zvezi z zaščito otrok in mladoletnikov v televizijskih programih (14. člen ZAvMS), saj je zadnji podzakonski predpis, ki ga določa ta člen, začel veljati šele avgusta letos.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.