Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Pojasnilo o pokritosti prebivalcev RS s signalom multipleksa C

Pojasnilo o pokritosti prebivalcev RS s signalom multipleksa C

Petek, 25.10.2013

Digitalno prizemno televizijsko oddajanje, to je oddajanje televizijskih programov preko oddajniških omrežij (multipleksov) ureja Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B), ki v 15. členu govori o posebni ureditvi za namene javne radiotelevizije. Ta določa, da je največ en multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja RS namenjen javni radioteleviziji (programom RTV Slovenija) in prenosu drugih programov posebnega pomena za RS (lokalni, študentski in nepridobitni radijski in televizijski programi). Za podelitev frekvenc za ta multipleks ni treba izvesti javnega razpisa. Za podelitev frekvenc za vse druge multiplekse je javni razpis obvezen. Zakon tudi določa, da če je multipleks, ki je namenjen programom javne radiotelevizije, edini delujoči multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja RS, potem mora v okviru prostih kapacitet odplačno zagotavljati prenos programov, ki imajo pravico razširjanja; torej mora odplačno zagotavljati tudi prenos komercialnih programov.

 

ZDRad-B oziroma zgoraj navedene določbe tega zakona so bile sprejete 22. 6. 2012 zaradi uskladitve s pravnim redom EU ter ob hkratnem upoštevanju določb Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS) in Zakona o medijih (ZMed). Direktiva 2002/20/ES namreč določa, da se pravice uporabe radijskih frekvenc in številk podeljujejo »z odprtimi, objektivnimi, preglednimi, nediskriminatornimi in sorazmernimi postopki«. Izjema glede zahtev po odprtem postopku se lahko uporablja v primerih, kjer je podelitev posameznih pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali televizijskih vsebin potrebna za doseganje cilja splošnega interesa, kakor ga opredelijo države članice skladno z zakonodajo Skupnosti; torej kot je določen v ZRTVS in ZMed.

 

Multipleks A je prvo omrežje za digitalno televizijsko oddajanje v RS. Obratovati je začelo 1. decembra 2010. Skladno z zakonodajo so bile frekvence za vzpostavitev tega omrežja izdane operaterju RTV Slovenija brez javnega razpisa, z namenom zagotoviti prenos programov, ki jih javna radiotelevizija ustvarja v okviru izvajanja javne službe (to je programov RTV Slovenija). Multipleks A, ki je po zakonu namenjen programom javne radiotelevizije in programom posebnega pomena, pokriva cca. 99% prebivalstva RS.

 

Multipleks A je bil do začetka delovanja multipleksa C (14. 10. 2013) edini delujoči multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja RS, zato je skladno z zakonodajo do tedaj gostil tako programe javne radiotelevizije kot nekatere komercialne programe, ki imajo pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki na območju celotnega ozemlja Republike Slovenije.

 

Agencija je 26. 6. 2012 in 24. 7. 2012 prejela Strateško usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede razvoja prizemne digitalne radiodifuzije. V njem ministrstvo agencijo poziva, da takoj izvede javni razpis za podelitev frekvenc za vsaj dva dodatna multipleksa z geografskim pokrivanjem celotnega ozemlja RS, pri čemer naj vsaj en multipleks  omogoča prosto dostopnost programov. Ministrstvo je tako želelo oživiti razvojne procese, saj naj bi digitalizacija z večjo produkcijo vsebin (programov) in alternativnimi prenosnimi kanali do uporabnikov izboljšala ponudbo in konkurenčnost.

 

Agencija mora pri izvajanju svojih nalog in v zakonskih okvirih spoštovati usmeritve države. Zato je skladno za ZDRad-B in s strateškimi usmeritvami ministrstva 12. 10. 2012 objavila javni razpis za podelitev frekvenc na nov multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja RS; to je za multipleks C. Edini ponudnik, ki se je odzval na razpis, je bila RTV Slovenija oz. njena enota Oddajniki in zveze. Ena od zahtev, ki jo je moral ponudnik izpolniti, je pokritost najmanj 96% prebivalstva Republike Slovenije. Pri tem je treba poudariti, da je bil omenjen najmanjši odstotek pokritosti v razpisni dokumentaciji določen po posvetu z zainteresiranimi izdajatelji programov. Manjša stopnja pokritosti multipleksa C od multipleksa A je odraz teženj izdajateljev komercialnih programov po cenovno ugodnejšem omrežju z nacionalnim pokrivanjem.

 

Če povzamemo, 14. 10. 2013 je začel delovati multipleks C, na katerega so skladno z zakonodajo prešli komercialni programi, medtem ko so na multipleksu A ostali programi javne RTV. Multipleks C ima za cca. 3% manjše pokrivanje prebivalstva RS od multipleksa A.  Manjša stopnja pokritosti multipleksa C je odraz teženj izdajateljev komercialnih programov po cenejšem omrežju z nacionalnim pokrivanjem. V razpisnih pogojih agencija ni prepovedala povečevanja pokritosti s signalom multipleksa C, ravno obratno, predvidela je povečevanje pokrivanja v skladu s interesom izdajateljev programov. Operater omrežja je namreč dolžan zagotoviti najmanj 96% pokritost prebivalstva RS, vendar pa operater v dogovoru z izdajatelji komercialnih programov lahko pokritost s signalom multipleksa C razširi.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.