Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Pojasnilo agencije o njenih pristojnostih in načrtovanih aktivnostih pri uvajanju 5G tehnologije

Pojasnilo agencije o njenih pristojnostih in načrtovanih aktivnostih pri uvajanju 5G tehnologije

Četrtek, 24.10.2019

Na agencijo se je obrnilo več državljanov, ki nasprotujejo uvajanju 5G omrežij, saj jih skrbijo morebitni škodljivi vplivi novih mobilnih tehnologij na okolje in zdravje ljudi. Agencija zato podaja pojasnilo o svojih pristojnostih in načrtovanih aktivnostih pri uvajanju 5G tehnologije.

Agencija podpira razvoj in uvedbo novih (mobilnih) tehnologij v korist državljanov RS. Pri tem pa se zaveda pomembnosti vprašanj o vplivih novih tehnologij na okolje in zdravje ljudi, ki jih zastavlja javnost. Pri uvajanju 5G in podobnih tehnologij je pristojnost agencije, da operaterjem elektronskih komunikacij z odločbami podeli ustrezne frekvence. Agencija namreč skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) upravlja z radiofrekvenčnim spektrom RS na podlagi javnega pooblastila. Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom agencija izda na podlagi javnega razpisa. Postopek podeljevanja radijskih frekvenc, namenjenih uvajanju 5G tehnologiji (tj. 700 MHz, 2300 MHz, 3400-3600 MHz in 26 GHz) še ni bil uveden.

Agencija podeljuje radijske frekvence v skladu s strateškimi usmeritvami pristojnega Ministrstva za javno upravo in strateškimi dokumenti RS in EU. Vlada RS je s sklepom št. 38100-5/2019/3 v zvezi z Načrtom uporabe frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Republiki Sloveniji (z dne 28. 3. 2019) določila rok za podelitev frekvenc za mobilne tehnologije do 30.6.2020. Ta rok je postavila tudi Evropska komisija v akcijskemu načrtu “5G za Evropo“ (COM(2016) 588), ki je bil sprejet 14. 9. 2016. Skladno s strateškimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo pa je pogoj za začetek postopka podelitve, tj. javnega razpisa z javno dražbo Strategija upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki čaka na potrditev na vladi RS. Iz navedenega izhaja, da odločitev o morebitnem moratoriju na podelitev frekvenc oz. odločitev o morebitni zaustavitvi uvajanja 5G tehnologije v RS ni v rokah agencije.

Varovanje zdravja ljudi pred vplivi elektromagnetnih sevanj je v pristojnosti Ministrstva za zdravje in Ministrstva za okolje in prostor. Agencija nima neposredne pristojnosti na področju presojanja vplivov novih tehnologij na zdravje ljudi in se tudi ne ukvarja z raziskovanjem vplivov sevanj na ljudi in okolje.

Namerava pa agencija v okviru svojih pristojnosti sodelovati z relevantnimi ministrstvi glede umestitve baznih postaj v prostor. Prav tako bo sodelovala pri pripravi novele Uredbe o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju in Pravilnika o meritvah in obratovalnem monitoringu elektromagnetnega polja v življenjskem okolju ter nudila podporo pri uskladitvi z mednarodnimi standardi ICINRP, če jo bodo pristojna ministrstva povabila k sodelovanju. Za zmanjšanje vplivov na okolje namerava agencija, upoštevajoč določila ZEKom-1, spodbujati operaterje k souporabi infrastrukture. Prav tako namerava agencija v letu 2020 skladno z 28. členom ZEKom-1 v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc določiti sorazmerne in nediskriminacijske omejitve za vrste tehnologij radijskega omrežja ali tehnologij za brezžični dostop, če ji bodo pristojne institucije za varovanje okolja in/ali javnega zdravja predložile zahteve (dokaze, analize, smernice, priporočila) v zvezi z varovanjem javnega zdravja pred elektromagnetnimi polji.

Agencija bo tudi sledila strokovnim razpravam v zvezi z uvajanjem novih tehnologij ter njihovimi vplivi na javno zdravje. O svojih aktivnostih in pristojnostih v zvezi z uvajanjem novih mobilnih tehnologij v RS bo redno seznanjala javnost.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.